172781
172781
innrapportering
2014-04-15T14:07:00.000Z
no

Pågår

Godstransport med norske lastebiler

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Hvordan finner jeg skjemaet til denne undersøkelsen?

Rapporteringen foregår elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapportørene) får tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine øvrige rapporteringsplikter.

Personen som har fått tildelt skjemaet, finner dette i foretakets innboks. For å se virksomheter (underenheter), velg <Se alle underenheter>. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

For mer informasjon se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak/din virksomhet" i høyre marg.

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

På en del sentrale statistikkområder kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapportørene ikke sender inn skjemaet innen fristen. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde. Vi gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret som igjen reguleres med jevne mellomrom med hjemmel i lov om rettsgebyr (lov av 17. desember 1989 nr. 86).

Oppgavene blir innhentet med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf. kgl.res. av 16. juni 1989 nr. 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr. 1228.

Får vi tvangsmulkt dersom vi ikke svarer?

Ja. SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til dem som ikke har svart innen første svarfrist. Vedtaket faller bort hvis data blir sendt inn innen vedtakssvarfristen. De som fortsatt ikke har svart innen den andre svarfristen, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral(SI) for innkreving og ev. tvangsinndrivelse.

I henhold til statistikklovforskriften § 3-2 kan tvangsmulkt fastsettes som engangsmulkt eller løpende tvangsmulkt. Mulkten vil øke dersom foretaket ikke leverer fullstendige opplysninger flere perioder på rad. I tilfeller hvor foretaket gjentatte ganger, over en lengre periode, ikke leverer fullstendige opplysninger, kan det bli iverksatt et fast tvangsmulktbeløp.

Kan vi fylle ut skjemaet i flere omganger?

Ja, dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når man skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at man kan gå ut og inn av skjema om man for eksempel trenger å lete opp opplysninger.

Har SSB lov til å be om dette?

Opplysningene innhentes med hjemmel i § 2-2 (1) i lov av 16. juni 1989, nr. 54 om offisiell statistikk og SSB (statistikkloven), jf. kgl. res. av 16. juni 1989 og delegeringsbrev fra Finansdepartementet av 13. februar 1990.

Dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysninger, kan dere klage over pålegget innen 3 uker etter vedtak om opplysningsplikt er sendt ut. Klageretten gjelder ikke spørsmålet om opplysningsplikten er rimelig eller nødvendig.

Hva menes med en rapporteringsperiode?

De opplysningene som vi samler inn, angår transport som gjennomføres i en bestemt rapporteringsperiode. Hvilke periode (uker) som gjelder, er angitt i brevet og i skjemaet.

Hvorfor er det viktig at akkurat vi deltar?

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til å delta må svare, da alle typer frafall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

Vi trenger utsettelse med leveringen. Hvor lang utsettelse kan vi få?

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få varsel om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For særskilte årsaker, ta kontakt med statistikkansvarlig.

Når vet vi at dataene er levert?

Når dataene er levert, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan skrives ut eller sendes til en gitt e-postadresse.

Hvor kan vi finne igjen eller endre skjemaer vi har sendt inn tidligere?

I Altinn under Arkivert ligger alle skjemaene som er sendt inn. Husk å stå i riktig innboks. Hvis du ønsker å sende inn på nytt med andre tall, kan du lage en kopi av det aktuelle skjemaet. Deretter korrigerer du tallene, og sender inn på ny.

Hva er forskjellen mellom foretak og virksomhet?

Et foretak er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

Hovedregelen er at alle foretak som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte skal ha minst én virksomhet registrert. Hvis enheten har flere avdelinger/virksomheter, kan disse være registrert som egne virksomheter. For mer informasjon om virksomhet, se Brønnøysundregisteret.

 

Hvorfor undersøker SSB transport med lastebil?

Innenlands i Norge transporteres det årlig om lag 400 millioner tonn gods. Om lag 75 prosent av dette fraktes med lastebiler. På korte strekninger dominerer lastebilen helt. Godstransport på vei med lastebil er en viktig næring som også utsettes for stadig hardere konkurranse fra utenlandske aktører. Samtidig står veitransporten inkludert godstransport for en betydelig andel av utslippene til luft, og får derfor økt oppmerksomhet når miljøpolitikken diskuteres. Det er mange grunner til å følge utviklingen innenfor godstransport på vei, og det er viktig at det finnes faktabasert informasjon lett tilgjengelig til nytte for næringen selv og samfunnet for øvrig.

Hvorfor er vi pålagt å gi opplysninger?

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre undersøkelser om godstransport på veg i henhold til en EU-forordning. Ifølge Statistikkloven kan SSB kreve svar på de spørsmålene som etterspørres.

Hvorfor er akkurat mitt foretak trukket ut?

Som bakgrunn for trekking av foretak/virksomheter til denne undersøkelsen bruker vi Det sentrale motorvognregisteret og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). Undersøkelsen gjennomføres hvert kvartal og sendes til ca. 1900 lastebiler. Ved hjelp av statistiske metoder er utvalget trukket fra det sentrale motorvognregisteret for alle norskregistrerte lastebiler og trekkvogner for semitrailer med nyttelast på 3,5 tonn eller mer.

Hvem bruker opplysningene?

Både i Norge og i de andre EU-/EFTA-landene brukes opplysningene av myndighetene som underlag for nasjonal transport-/trafikk og infrastrukturplanlegging. Næringen selv bruker dataene til å vurdere transportkapasiteten, utnyttelsesgraden og konkurransesituasjonen innenfor næringen.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen