172781
172781
innrapportering
2014-04-15T14:07:00.000Z
no

Pågår

Godstransport med norske lastebiler

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Godstransport med norske lastebiler (RA-0485)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk på området godstransport på vei trenger vi blant annet informasjon om hva lastebilen ble brukt til i en utvalgt uke (rapporteringsperiode).

Vi ønsker informasjon om:

 • antall sendinger
 • kjørte kilometer med og uten last
 • transportert mengde
 • vareslag
 • hvor kjøreturen gikk fra og til i Norge (postnummer) og utenlands (land)
 • terminalopplysninger
 • bruk av tilhenger/semitrailer 

Rapporteringen foregår for en utvalgt rapporteringsuke for et utvalg av norskregistrerte godsbiler med nyttelast på 3,5 tonn eller mer og inntil 35 tonn i totalvekt. 

Dersom lastebilen blir disponert av andre som leasingbil eller utleiebil, må undersøkelsen så raskt som mulig delegeres videre til riktig bruker. For mer informasjon om delegering av roller, se veiledningen «Slik kan du dele og gi tilgang til skjema i Altinn» i høyre marg.

Informasjon og veiledning til utfylling av Godstransport med norske lastebiler (RA-0485) finner dere under DOKUMENTER i høyre marg. Her finner dere også en kjøredagbok som kan være til hjelp når dere fyller ut skjemaet i Altinn.

Svarene deres er viktige

Godstransport på vei med lastebil er en viktig næring og utsettes for stadig hardere konkurranse fra utenlandske aktører. Samtidig står veitransport inkludert godstransport for en betydelig andel av utslippene til luft, og får derfor økt oppmerksomhet når miljøpolitikken diskuteres. Det er derfor mange grunner til å følge utviklingen innenfor godstransport på vei og det er viktig at det finnes faktabasert informasjon lett tilgjengelig til nytte for næringen selv og samfunnet for øvrig.

Departement, næringsliv, forskere og transportplanleggere bruker statistikken til å planlegge nye infrastrukturtiltak. De bruker den også til å analysere utviklingen i konkurranseflater mellom transportformene for å få et bedre grunnlag til å forstå sammenhengen mellom veitransport og transport på sjø og bane. Statistikken er også et krav ifølge EØS-avtalen.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av foretak som eier, leaser eller leier norskregistrerte lastebiler. Nyttelasten må være 3,5 tonn eller mer, og inntil 35 tonn i totalvekt.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelser i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no  

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen