10387_not-searchable
/helse/statistikker/royk/arkiv
10387
Unge røyker stadig mindre, men snuser mest
statistikk
2010-02-25T10:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false

Røyk, alkohol og andre rusmidler2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Unge røyker stadig mindre, men snuser mest

De siste ti til tolv årene har andelen dagligrøykere gått nedover, særlig blant unge. 21 prosent mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2009, mens 6 prosent snuste daglig. Det er flest snusbrukere blant de yngste.

Dagligrøykere, etter kjønn og alder. 2009. Prosent

Daglig snusbruk, etter kjønn, alder. 2009. Prosent

I tillegg til de 21 prosent som røykte daglig i 2009, var det 9 prosent i alderen 16-74 år som røykte av og til. Andelene er uendret fra 2008. Den høyeste andelen dagligrøykere er i aldersgruppen 45-64 år, mens de laveste andelene finner vi blant de yngste og de eldste.

Nedgang i lang tid

I 1973 røykte over halvparten av voksne menn. I dag er den tilsvarende andelen om lag 20 prosent. Fra 1973 og frem til 2000 røykte i overkant av 30 prosent av kvinnene daglig. Deretter har også denne andelen sunket betydelig, og ligger nå på om lag 20 prosent. Det ser ut til å ha vært et trendskifte rundt 1998. Fra dette tidspunktet ser vi omtrent samme nedgang i andel røykere blant menn og kvinner.

I 2009 røykte rundt 17 prosent av unge i alderen 16-24 år daglig, mens 14 prosent røykte av og til. Selv om andelen dagligrøykere i denne aldersgruppen gikk opp med 2 prosentpoeng fra 2008, har begge disse andelene har gått betydelig ned de siste ti årene.

En av fem unge menn snuser

6 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år snuste daglig i 2009, mens 4 prosent snuste av og til. Nivået er uendret fra 2008. Snusbruk er mest utbredt blant unge. I aldersgruppen 16-24 år oppga 7 prosent av kvinnene og hele 21 prosent av mennene at de snuste daglig.

Også blant menn i alderen 24-34 år er det relativt mange som snuser daglig, men i aldersgruppene fra 45 år og oppover er det betydelig lavere andeler som snuser. Også blant kvinner er det flest unge som bruker snus. Fra 25 år og oppover er det få kvinner som snuser daglig.

Dagligrøykere og av-og-til-røykere. 24-34 år, etter utdanningsnivå. 2009. Prosent

Dagligrøykere og av-og-til-røykere. 16-24 år. 1973-2009. Prosent

Utdanningsnivå en viktig faktor

Utdanningsnivå har stor betydning for røykevanene. Over tre ganger så stor andel av dem med kun grunnskoleutdanning røyker sammenlignet med dem med universitets- og høgskoleutdanning. Andelen røykere er imidlertid nedadgående for alle utdanningsgrupper.

Blant unge i alderen 16-34 år med utdanning på grunnskolenivå røyker nesten halvparten daglig eller av og til. Dette gjelder kun en av fem av dem med utdanning på universitets- og høgskolenivå i den samme aldersgruppen.

Utdanningsnivå ser ut til å ha mindre betydning for bruk av snus. Andelen som bruker snus daglig er litt høyere blant menn med utdanning på grunnskolenivå sammenlignet med gruppen med utdanning på universitets- og høgskolenivå. Blant kvinner er det nesten ingen forskjeller i snusbruk etter utdanningsnivå.

Bakgrunn for undersøkelsen

SSB har stilt spørsmål om tobakksbruk i intervjuundersøkelser siden 1973. I 2009 er spørsmålene stilt i Statistisk sentralbyrås reise- og ferieundersøkelse. Undersøkelsen går hvert kvartal, og har et årlig nettoutvalg på rundt 5 000. Fra 2008 har det også blitt stilt spørsmål om nordmenns bruk av snus.

Fra 1973 til og med 2008 er røyketallene beregnet med treårig glidende gjennomsnitt. Ved beregning av treårlig glidende gjennomsnitt beregner man gjennomsnittet av resultatene fra tre påfølgende år og lar dette representere det midterste av de tre årene. Fra og med 2009 presenteres kun prosenttallet fra innsamlingsåret.