66145_not-searchable
/helse/statistikker/royk/aar
66145
Stadig færre røyker, men flere bruker snus
statistikk
2012-02-17T10:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false

Røyk, alkohol og andre rusmidler2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig færre røyker, men flere bruker snus

Det ser ut til at den nedadgående trenden for dagligrøyking fortsetter. 17 prosent i alderen 16-74 år røyker daglig. 8 prosent bruker snus daglig. I 2010 var 19 prosent dagligrøykere, og 7 prosent brukte snus.

Andel som røyker daglig eller av og til. 16-74 år. 1973-2011

De siste 15 årene er andelen dagligrøykere nesten halvert. Mens det i 1996 var 33 prosent i alderen 16-74 år som røykte daglig, er det i dag bare 17 prosent.

Ser vi på dem som røyker av og til, har det gjennom hele perioden fra 1973 og frem til i dag vært en annen utvikling. Andelen har variert lite, den har ligget mellom 8 og 13 prosent. I 2011 var det 11 prosent av-og-til-røykere.

Små forskjeller mellom kvinners og menns røykevaner

De siste 15 årene har det vært liten forskjell når det gjelder menn og kvinners røykevaner samlet sett. Forskjellen varierer imidlertid litt med alder. Blant de aller yngste og blant personer i alderen 35-54 år er det flere dagligrøykende kvinner enn menn.

Omfanget av dagligrøyking blant menn er nå bare en tredjedel av hva det var for snart 30 år siden. Blant kvinnene var det i en årrekke om lag hver tredje som røykte daglig. Først rundt årtusenskiftet begynte nedgangen blant kvinnelige dagligrøykere for alvor.

Andel som bruker snus daglig eller av og til, etter kjønn. 16-24 år. 2008-2011

Fire av ti unge menn bruker snus

Med nedgang i røykingen ser vi tegn til en mer utbredt bruk av snus. I 2011 brukte 8 prosent av befolkningen snus daglig, 5 prosent snuste av og til. Snusing forekommer hyppigst blant unge i alderen 16-24 år, men det er også relativt mange brukere blant 25-34-åringene. I den yngste aldersgruppen bruker 25 prosent av mennene snus daglig. Blant de yngste kvinnene er det 11 prosent, en økning fra året før. Når det gjelder personer som snuser av og til, har det vært en økning blant de yngste hos begge kjønn. 16 prosent menn og 11 prosent kvinner snuser av og til. Det betyr med andre ord at minst fire av ti unge menn bruker snus daglig eller av og til.

Ser vi på røykingen blant de unge i 2011, har den endret seg lite fra året før. 9 prosent av mennene og 13 prosent av kvinnene i alderen 16-24 år røykte daglig. De unge mennene var derimot hyppigere av-og-til-røykere.

Datagrunnlaget

SSB har stilt spørsmål om tobakksbruk i intervjuundersøkelser siden 1973. I 2011 er spørsmålene stilt i Statistisk sentralbyrås reise- og ferieundersøkelse. Undersøkelsen går hvert kvartal, og har et årlig nettoutvalg på rundt 4 500. Fra 2008 har det også blitt stilt spørsmål hvert kvartal om bruk av snus.

Fra 1973 til og med 2008 er røyketallene beregnet med treårig glidende gjennomsnitt. Ved beregning av treårlig glidende gjennomsnitt regner man ut gjennomsnittet av resultatene fra tre påfølgende år og lar dette representere det midterste av de tre årene. Fra og med 2009 presenteres kun prosenttallet fra innsamlingsåret.