54497_not-searchable
/helse/statistikker/royk/aar
54497
Færre enn hver femte røykte daglig
statistikk
2011-02-18T10:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false

Røyk, alkohol og andre rusmidler2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre enn hver femte røykte daglig

Det var i fjor under 20 prosent av befolkningen i aldersgruppen 16-74 år som røykte daglig. Det er laveste andel siden målingene begynte i 1973. Andelen som røykte av og til, var 10 prosent. Finnmark hadde høyest innslag av røykere, mens snusbruk var mest utbredt i Nord-Trøndelag.

Dagligrøykere, etter kjønn og alder. 2010. Prosent

Dagligrøykere 16-74 år, etter kjønn. 1973-2010. Prosent

19 prosent i aldersgruppen 16-74 år svarte at de røykte daglig i 2010. Andelen var lik for kvinner og menn. Endringen siste år føyer seg inn i et mønster vi har sett over lengre tid, med jevn nedgang i andel dagligrøykere. Menns og kvinners røykevaner var ulike frem mot årtusenskiftet, men har deretter hatt en felles fallende kurve. Om lag en tredel av kvinnene røykte daglig i de siste tiårene før år 2000. Blant mennene har det derimot vært en nedadgående trend gjennom hele perioden siden 1973, da over halvparten røykte daglig.

Myndighetene har gjennom en årrekke iverksatt tiltak for å få færre til å røyke. Tobakkskadeloven kom i 1973, og siden den tid har diverse innskjerpninger kommet. Blant disse er reklameforbud for tobakk, merking av sigarettpakker og innføring av røykeloven. Nytt fra 1. januar 2010 var at tobakksvarer ikke lenger var tillatt å la ligge synlig fremme i butikkene.

Mindre røyk og mer snus blant de unge

Tendensen til at unge i aldersgruppen 16-24 år røyker mindre, fortsatte i 2010. 10 prosent av unge menn og 14 prosent av unge kvinner røykte daglig, mens røyking av og til var vanligst blant unge menn. Til gjengjeld økte snusbruken blant unge. Hver fjerde unge mann brukte snus daglig, mot 8 prosent av unge kvinner.

Ser man på hele aldersgruppen 16-74 år, var nivået på snusbruken noenlunde stabilt. 7 prosent brukte snus daglig - 12 prosent for menn og 2 for kvinner. Andelen av dem som brukte snus av og til, var uendret på 4 prosent.

Størst andel røykere i Finnmark

Andelen røykere var klart høyest i Finnmark i perioden 2006-2010. Der svarte 31 prosent i aldersgruppen 16-74 år at de røykte daglig, og 9 prosent av og til. Nord-Trøndelag hadde den nest laveste andelen dagligrøykere, med 18 prosent, og Oslo lå lavest, med 16 prosent. Til gjengjeld hadde hovedstaden den høyeste andelen av dem som røykte av og til, med 12 prosent. Til sammenligning var snittet for hele landet 10 prosent, mens det for dagligrøyking var 21 prosent i perioden.

Snusbruk, etter fylke. 2008-2010. Prosent

Snusbruk mest utbredt i Trøndelag

Snusbruk var klart mest utbredt i Trøndelagsfylkene, Nordland og Hedmark i perioden 2008-2010. Rundt 14 prosent av innbyggerne i alderen 16-74 år brukte snus daglig eller av og til, og andelen var høyest i Nord-Trøndelag. Dersom vi bare ser på daglig snusbruk, omfattet dette nesten hver tiende i Sør-Trøndelag, og Nordland fulgte hakk i hæl. I den andre enden av skalaen er Aust-Agder med 3 prosent. Inkluderer man også de som brukte snus av og til, kommer man likevel bare opp i 7 prosent i Aust-Agder og Telemark.

Bakgrunn for undersøkelsen

SSB har stilt spørsmål om tobakksbruk i intervjuundersøkelser siden 1973. I 2010 er spørsmålene stilt i Statistisk sentralbyrås reise- og ferieundersøkelse. Undersøkelsen går hvert kvartal, og har et årlig nettoutvalg på rundt 5 000. Fra 2008 har det også hvert kvartal blitt stilt spørsmål om bruk av snus.

Fra 1973 til og med 2008 er røyketallene beregnet med treårig glidende gjennomsnitt. Ved beregning av treårlig glidende gjennomsnitt beregner man gjennomsnittet av resultatene fra tre påfølgende år og lar dette representere det midterste av de tre årene. Fra og med 2009 presenteres kun prosenttallet fra innsamlingsåret.