20913_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/arkiv
20913
Moderat auke i helse- og omsorgstenestene
statistikk
2003-12-12T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
helsetjko, Kommunehelsetenesta, kommunale helsetenester, driftsutgifter, helsestasjonar, skolehelsetenesten, helsekontroll, helsepersonell (for eksempel fysioterapeutar, helsesystrer, jordmødrer), sykehjemsbebuararKOSTRA, Helsetjenester, Helse, Offentlig sektor
false

Kommunehelsetenesta2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Moderat auke i helse- og omsorgstenestene

Talet på årsverk for personell i kommunale helse- og omsorgstenester viser ein moderat auke frå 2001 til 2002. Auken er større for pleie- og omsorgssektoren enn for kommunehelsetenesta.

Ved utgangen av 2002 var det avtalt nærare 94 000 årsverk for personell innanfor kommunale pleie- og omsorgstenester, utanom legar og fysioterapeutar. Dette er ein auke frå året før med 2 prosent. Auken i personellinnsats er større enn auken i talet på brukarar. I 2002 var det om lag 42 000 plassar i institusjonar for eldre og funksjonshemma og om lag 162 000 mottakarar av heimetenester. Dette svarar til 0,46 årsverk per brukar.

Det blir stadig fleire brukarar av pleie- og omsorgstenester blant dei yngre under 67 år og blant dei aller eldste over 85 år, medan talet på brukarar mellom 67 og 85 år har minka noko.

Talet på bebuarar i institusjon er nær opp til talet på institusjonsplassar, 42 000. Dessutan bur om lag 46 000 i bustader til pleie- og omsorgsføremål.

I kommunehelsetenesta er det små endringar i hovudtala. I 2002 var det avtalt i overkant av 4 000 legeårsverk , inkludert 257 årsverk i institusjonane. Også for fysioterapeutar var det avtalt i overkant av 4 000 årsverk totalt, inkludert 357 årsverk i institusjonane. Innanfor skulehelse- og helsestasjonstenesta var det samla avtalt om lag 3 000 årsverk i 2002. Helsesystrer utgjer den største einskilde yrkesgruppa i desse tenestene.

Detaljerte samanlikningstal for kommunane er tilgjengelege på heimesidene til Statistisk sentralbyrå på Internett: http://www.ssb.no/kostra/

Tala i KOSTRA er førebels ikkje oppdaterte med endelege tal, og kan difor avvike noko frå denne artikkelen.

Tabeller: