134353_not-searchable
/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar
134353
Høy puls, men like dårlige hjerter
statistikk
2013-09-18T10:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
helseforhold, Helseforhold, levekårsundersøkelsen, helseundersøkelsen, bruk av helsetjenester, funksjonsevne, helseproblemer, sykelighet, medisinbruk, levevaner, kosthold, overvekt, BMI, fedme, mosjon, alkoholbruk, røyking, snusbrukLevekår, Helseforhold og levevaner , Helse, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Helseforhold, levekårsundersøkelsen2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy puls, men like dårlige hjerter

Nasjonale tall viser at omfanget av dagligrøyking fortsatt går ned, og at stadig flere er fysisk aktive. For alkoholbruk og overvekt er bildet uendret. Så langt ser det ikke ut til at bedre levevaner har ført til at færre lever med hjerte- og karsykdom.

Levevaner og hjerte og karsykdom per 2012 og endring fra 2002 til 2012. 45-66 år. Prosent og prosentpoengs endring
 GrunnskoleutdanningVideregående utdanningHøyere utdanning
 2012Endring fra 2002 (prosentpoeng)2012Endring fra 2002 (prosentpoeng)2012Endring fra 2002 (prosentpoeng)
Drikker alkohol 2 ganger i uken eller oftere182242382
Røyker daglig35-923-1211-9
Er inaktiv18-149-156-13
Mosjonerer regelmessig (ukentlig)721780128716
Overvekt/fedme346343295
Hjerte- og karsykdom25-123-118-1

Levekårsundersøkelsen om helse 2012 viser at 17 prosent av oss røyker daglig og 19 prosent drikker alkohol flere ganger i uken. Svært mange sier at de er fysisk aktive, mens en gruppe på 11 prosent er helt inaktive. 27 prosent av befolkningen er overvektige (BMI >27). Av disse har 10 prosent fedme. Ser vi på fysisk aktivitet og overvekt, har kvinner hatt en mer positiv utvikling enn menn.

600 000 lever med hjerte- og karsykdom

17 prosent av den voksne befolkningen, eller om lag 600 000 personer, lever med helseproblemer knyttet til mer eller mindre alvorlig hjerte- og karsykdom . Omtrent like mange kvinner som menn lever med slik sykdom. Utvikling av hjerte- og karsykdom henger ofte sammen med røykevaner, overvekt og inaktivitet. Det er særlig etter 40-årsalderen at mange blir rammet. I 2012 oppga 22 prosent av alle mellom 45 og 66 år at de hadde hjerte- og karsykdom. Det har ikke vært store endringer i omfanget av hjerte- og karsykdom blant 45-66-åringer i den siste tiårsperioden. Andelen har ligget mellom 19 og 22 prosent, uten noen klar trend.

Middelaldrende trener mer, men de røyker og drikker også mest …..

Middelaldrende, de mellom 45 og 66 år, ligger høyere enn befolkningsgjennomsnittet når det gjelder røyking, overvekt og alkoholbruk. Nivået for dagligrøyking ligger om lag 5 prosentpoeng høyere blant middelaldrende enn snittet i befolkningen. I likhet med befolkningen generelt er andelen med moderat regelmessig alkoholbruk tilnærmet uendret de siste ti årene.

Flere i denne aldersgruppen sier at de mosjonerer regelmessig. Kun 10 prosent er inaktive. At flere i denne gruppen er fysisk aktive, ser imidlertid ikke ut til å påvirke tallene for overvekt og fedme. Nesten fire av ti menn i alderen 45-66 år har overvekt/fedme (BMI>27). Det samme gjelder tre av ti menn i befolkningen. Overvekt er også mer utbredt blant voksne kvinner i alderen 45-66 år enn i kvinnebefolkningen for øvrig. I denne aldersgruppen er overvekt, inaktivitet og røyking mer utbredt i grupper med lav utdanning enn i grupper med høyere utdanning. Unntaket er alkoholbruk, der sammenhengen er omvendt. Flere drikker alkohol regelmessig blant personer med høyere utdanning.

Tabell 1 viser endring i prosentpoeng fra 2002 til 2012 i levevaner etter utdanning. Det er en nedgang i inaktivitet innenfor alle utdanningsgrupper. Det samme kan sies for dagligrøyking, mens omfanget av alkoholbruk og overvekt/fedme øker. Hjerte- og karsykdommer forekommer sjeldnere hos middelaldrende med universitets- eller høyskoleutdanning enn blant dem med utdanning på lavere nivå. I 2012 var andelen 18 prosent blant dem med høyere utdanning, 23 prosent hos dem med videregående utdanning og 25 prosent blant dem med utdanning på grunnskolenivå. Forskjellen mellom utdanningsgruppene ser ut til å ha holdt seg på samme nivå i perioden fra 2002 til 2012. Forskjellene mellom utdanningsgruppene har ikke økt, men er heller ikke blitt redusert i løpet av de siste ti årene.

.. og mange bruker blodtrykks- og kolesterolsenkende medisiner

Omtrent like mange kvinner som menn i aldersgruppen 45-66 år oppgir at de har hjerte- og karsykdom. Likevel er det færre kvinner enn menn som har brukt kolesterolsenkende eller blodtrykkssenkende medisiner i 2012.

Det ser ut til å være samsvar mellom forekomst av hjerte- og karsykdom og bruk av kolesterolsenkende og blodtrykkssenkende medisiner i aldersgruppen 45-66 år innenfor hver av utdanningsgruppene. Unntaket er at bruk av blodtrykkssenkende medisiner er mindre utbredt blant personer med grunnskoleutdanning, selv om de har den høyeste forekomsten av hjerte- og karsykdommer. I de to gruppene med høyest utdanning kan det se ut som flere bruker blodtrykkssenkende medisin enn det forekomsten av hjerte- og karsykdom skulle tilsi.

Utvalg og svarprosentÅpne og lesLukk

Data fra helse- og levekårsundersøkelsen er landsrepresentative for personer 16 år + som bor i private husholdninger. 5 660 personer er intervjuet per telefon. Svarprosenten var 58. For omtale av datainnsamling og spørreskjemaer for 2012, se dokumentasjonsrapporten, Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012 – dokumentasjonsrapport. .