Notater 2017/09

Dokumentasjonsrapport

Levekårsundersøkelsen om helse 2015

Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 er det gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om helse er en tverrsnittsundersøkelse, som går i tillegg til den årlige levekårsundersøkelsen (EU-SILC).

Levekårsundersøkelsen om helse har som mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på helseproblemer, funksjonsevne, levevaner, samt bruk av helsetjenester. Det er dermed et vidt helsebegrep som kartlegges. I tillegg kartlegges informasjon om husholdningen, arbeid, sosial kontakt og aktivitet for å se helsetilstanden opp i mot andre viktige levekårsområder.

Det ble trukket et landsrepresentativt utvalg på 14 000 personer i alderen fra 16 år og eldre til undersøkelsen i 2015. Svarprosenten var 59 prosent. Data ble samlet inn ved hjelp av PC-assistert telefonintervjuing, CATI, i perioden august-desember 2015.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget ikke er helt representativt for målgruppen. For å korrigere for frafall er det konstruert vekter for å korrigere for noen av skjevhetene i utvalget. Den vanligste årsaken til frafall er at folk ikke ønsker å delta, dernest at man ikke kommer i kontakt med personene.

Dataene som hentes inn via spørreskjema kompletteres med opplysninger fra register: Før intervjuet kobles det til opplysninger om hvem som bor i husholdningen, bosted og arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. I ettertid kobles det til informasjon om inntekt, utdanning, samt opplysninger om trygder og stønader fra NAV.

De innsamlede dataene skal, i tillegg til å være grunnlag for offisiell statistikk, også dekke nasjonale statistikkbehov i forbindelse med levekår- og helseforskning. Det sendes anonymisert fil til NSD som kan benyttes av forskere og studenter. Og det sendes et utvalg anonymiserte mikrodata til Eurostat, for å bidra til sammenlignbare helsedata for EU- og EØS-land.

Statistikken ble publisert på SSBs hjemmeside i juni 2016, se omtale av tall og figurer fra undersøkelsen her: https://www.ssb.no/helse/statistikker/helseforhold

SSBs statistikkbank.

Om publikasjonen

Tittel

Levekårsundersøkelsen om helse 2015. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Martin Arstad Isungset og Elin Skretting Lunde

Serie og -nummer

Notater 2017/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9491-4

Antall sider

96

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt