På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Oslofolk er sunnest i landet

Publisert:

Nordmenns levevaner blir bedre, men i et folkehelseperspektiv går utviklingen saktere enn ønsket. Til tross for at vi røyker mindre, drikker mindre brus og mange mosjonerer, er mange overvektig - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden.

Kvinners levevaner er mer helsefremmende enn menns. De er i mindre grad overvektige, er mer i aktivitet og drikker sjeldnere sukkerholdige drikker. Som vist i tabellen over har det vært en signifikant nedgang i dagligrøyking og brusdrikking både blant kvinner og menn, men vekten øker. Dette er noen av resultatene fra levekårsundersøkelsen om helse som ble gjennomført i 2015. Siden tall basert på utvalgsundersøkelser kan være forbundet med en viss usikkerhet, beskrives dette nærmere i en informasjonsboks under artikkelen.

Figur 1

Figur 1. Andel med svært god eller god egenvurdert helse, etter fylke. 2015

Mange med god helse i hovedstaden

For første gang kan levekårsundersøkelsen om helse også presentere fylkesvise tall. Befolkningen i noen fylker kommer godt ut både i forhold til landsgjennomsnittet og andre fylker på flere av områdene som er kartlagt. I Oslo er det mange som vurderer egen helse og tannhelse som god, og mange har sunne levevaner. Her er kun 19 prosent av befolkningen overvektig (BMI på 27 eller over) mot landsgjennomsnittet på 28 prosent. I Oslo er det også færre som drikker sukkerholdige drikker daglig, og som går minst en halvtime om dagen, 38 prosent mot 28 prosent på landsbasis.

Figur 2

Figur 2. Andel personer med svært god eller god tannhelse, etter fylke. 2015

Regional opphopning av ugunstige levevaner?

Fylkene der mange er overvektige, spiser lite frukt og grønt, drikker mye saft og brus eller er lite fysisk aktive, er også de fylkene som kommer dårligst ut på levealder-rangeringer, eller som har hatt en mindre økning i forventet levealder sammenliknet med andre fylker. Selv om bildet ikke er entydig er det likevel noen fylker som peker seg ut med opphopning av ugunstige levevaner. Dette gjelder blant annet fylkene Østfold, Hedmark, Oppland, Nordland og Finnmark.

Flest kvinner med fedme i Telemark og Hedmark

Andelen kvinner som ikke mosjonerer er større i Østfold, Hedmark, Nordland og Finnmark enn i befolkningen for øvrig, der gjennomsnittet er på 14 prosent. Og det er en større andel kvinner som er overvektige i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Troms sammenliknet med landsgjennomsnittet på 23 prosent. Hedmark og Telemark har de største andelene kvinner med fedme sammenliknet med kvinner i resten av landet.

Figur 3

Figur 3. Andel som er overvektig (kroppsmasseindeks større eller lik 27)

Kvinner som bor i Østfold, Telemark, Oppland og Finnmark har lavere forventet levealder enn landsgjennomsnittet. Samtidig har kvinner i Aust-Agder hatt en svakere utvikling i levealder enn kvinner i andre fylker.

En av fire menn i Østfold mosjonerer aldri

Gjennomsnittstall for hele landet viser at en av tre menn er overvektige. Menn i Telemark, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark ligger godt over landsgjennomsnittet i overvekt. I Finnmark er hele 47 prosent av menn overvektige.

En av fire menn i Østfold sier at de aldri mosjonerer. Det ser imidlertid ut til at østfoldske menn ikke har større vektproblemer enn resten av landet, til tross for at de er ivrige brusdrikkere. Mens 21 prosent av menn generelt drikker brus eller saft med sukker daglig, gjelder dette 28 prosent av mennene i Østfold.

Figur 4

Figur 4. Andel som aldri trener/mosjonerer, etter fylke. 2015

Menn som bor i, Østfold, Telemark, Aust-Agder, Hedmark, Nordland og Finnmark har lavest forventet levealder. Hedmark og Oppland har hatt en svakere utvikling i levealder de siste 30 årene enn andre fylker.

Ungdommen er sunnere enn 40-åringene

I landet som helhet har det vært en stor nedgang i dagligrøyking blant unge menn i alderen 16-24 år, men liten endring i av-og-til-røyking. Daglig snusbruk i denne gruppen holder seg høyt, på litt over 20 prosent. Blant menn mellom 25-44 år røyker 13 prosent daglig og 20 prosent bruker snus daglig.

Det er stor forskjell på mosjonsvanene til unge menn under 25 år og de ikke så unge mennene mellom 25 og 44 år. Langt flere av de yngste mennene sier at de mosjonerer ukentlig eller oftere sammenliknet med litt eldre menn. Samtidig har tre ganger så mange menn fedme i aldersgruppen 25-44 år som i aldersgruppen 16-24 år.

Unge kvinner lever sunnere enn unge menn

Unge kvinner spiser mer frukt og grønt enn jevnaldrende menn. De drikker også mindre sukkerholdige drikker som brus og saft. En av tre unge menn og en av fem unge kvinner under 25 år drikker brus en eller flere ganger om dagen.

Figur 5

Figur 5. Andel som drikker sukkerholdig drikke daglig, en eller flere ganger om dagen. Etter fylke. 2015

Det har vært en markant nedgang i dagligrøyking blant unge kvinner, og også nedgang i av-og-til-røyking. Samtidig øker snusbruken både blant kvinner i alderen 16-24 år og 25-44 år. Andelen kvinner som snuser daglig er tredoblet fra 2008 til 2015.

Det er liten forskjell på de aller yngste mennene og kvinnene i mosjonsvaner. I aldersgruppen 25-44 år sier imidlertid langt flere kvinner enn menn at de mosjonerer ukentlig, og færre mosjonerer aldri. Fedme er relativt lite utbredt blant de yngste kvinnene, men andelen dobles når vi ser på kvinner i alderen 25-44 år.

Utvalg og svarprosent

Data fra levekårsundersøkelsen om helse er representative på fylkesnivå og på landsnivå for personer 16 år og eldre som bor i private husholdninger. 8164 personer er intervjuet per telefon. Svarprosenten var på 59 prosent. Siden undersøkelsen har blitt slått sammen med European Health Interview Survey (EHIS), er det en del spørsmål som ikke lenger blir stilt og en del helt nye spørsmål. Enkelte data vil ikke lenger være sammenlignbare, pga. endrete spørsmålsformuleringer. Mer informasjon om datainnsamlingen og spørreskjema finnes i dokumentasjonsrapporten som kommer ut til høsten. Det finnes også informasjon under fanen: Om statistikken.

Usikkerhet i tallene

Siden fylkestallene er basert på små utvalg, rundt 400 personer netto per fylke, unntatt Oslo som har over 800, vil fylkestallene være forbundet med større usikkerhet enn tallene for landsdel og hele landet. Og tallene må således tolkes med forsiktighet.

Størst vil usikkerheten være for analysene av kjønn og fylke, og tall basert på slike små delutvalg vil ofte ikke være statistisk sikre på 0,05 nivå.

Faktaside