Rapporter 2015/29

Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

Om 35 år vil det være behov for rundt 40 prosent flere årsverk i spesialisthelsetjenesten enn i dag, viser ny beregning. Sykehustjenester står for det største bemanningsbehovet.

Om 35 år vil det være behov for rundt 40 prosent flere årsverk i spesialisthelsetjenesten enn i dag, viser ny beregning. Sykehustjenester står for det største bemanningsbehovet.

Rapporten fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten til 2040, totalt og for somatiske institusjoner, psykisk helsevern og rusbehandling. Framskrivingene viser hvordan den nødvendige bemanningen avhenger av befolkningsutvikling, produktivitetsvekst, standarden på tjenestene og helsetilstanden blant eldre. Fremskrivningene er gjort på både nasjonalt nivå og for hvert av helseforetakenes 19 opptaksområder.

Nasjonale framskrivinger: 40 prosent økning

I et scenario der man kombinerer den mest sannsynlige befolkningsutviklingen med en videreføring av dagens bruk av helseressurser på ulike alderstrinn, finner man at avtalte årsverk i spesialisthelsetjenesten totalt vil øke fra nær 111 000 i 2013 til vel 155 000 i 2040, tilsvarende 40,4 prosent. Til sammenligning øker Norges samlede folkemengde med 25 prosent i løpet av samme periode. Endret alderssammensetning bidrar med nær 12 prosentpoeng av veksten i bemanningsbehovet. Sykehus og andre somatiske institusjoner øker sin andel av årsverkene i spesialisthelsetjenesten fra 77 prosent i 2013 til 81 prosent i 2040.

Dersom helsetilstanden isolert sett bedres for eldre i takt med økende levealder, vokser bemanningsbehovet noe saktere, og ligger 34 prosent over dagens nivå i 2040. På den annen side slår plausible forbedringer av standarden på tjenestene isolert sett relativt sterkt ut i høyere bemanningsbehov.

Regionale framskrivinger: Størst bemanningsbehov ved AHUS

Bemanningsbehovet øker sterkest i de regionene hvor det forventes sterkes befolkningsvekst. Under referansebanens forutsetninger øker bemanningsbehovet i løpet av perioden 2013-2040 sterkest i opptaksområdene AHUS (54,4 prosent), Stavanger (51), Oslo (46,7), Bergen (45,4) og Sørlandet (45). Svakest blir den prosentvise veksten i områdene Sogn og Fjordane (25,5), Telemark (27,1) Innland (27,6) og i opptaksområdene til Helse Nord (23,7 – 29,1).

Se relatert artikkel

Om publikasjonen

Tittel

Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

Ansvarlige

Geir Hjemås, Erling Holmøy, Remy Bråthen

Serie og -nummer

Rapporter 2015/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet

Emner

Sysselsetting, Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9169-2

ISBN (trykt)

978-82-537-9168-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

75

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt