Lite bruk av e-sigaretter i Norge

Publisert:

Færre røykere over flere år gjør at Norge kommer godt ut når vi sammenligner oss internasjonalt. Mens snus påvirker totalt tobakksforbruk i Norge, gjør e-sigaretter det i svært liten grad.

Den 31. mai markeres verdens tobakkfrie dag. Vi har sammenlignet OECD-tall fra 2017 for dagligrøykende, og sett hvorvidt snus og e-sigaretter kan påvirke totalt tobakksforbruk i Norge.

Norge på femteplass i OECD

Norge kommer relativt godt ut når det sammenlignes med andre medlemsland i OECD hvor stor del av befolkningen som røyker daglig. Med 11 prosent av nordmenn mellom 16 og 74 som røykte daglig i 2017 havner vi på femteplass. Mexico oppgir å ha lavest andel dagligrøykende med omtrent 8 prosent av befolkningen, mens Spania har størst andel som røyker daglig med 22 prosent. OECD har tall for hvor mange som røyker i verden langt tilbake i tid for en rekke land.

Figur 1. Dagligrøykere i utvalgte OECD-land. 2017

Dagligrøykere
Spania 22.1
Italia 19.9
Sveits 19.1
Tyskland 18.8
Tsjekkia 18.4
Irland 18
Japan 17.7
Sør-Korea 17.5
Storbritannia 17.2
Danmark 16.9
Israel 16.9
Nederland 16.8
Luxembourg 16
New Zealand 13.8
Finland 13
Canada 12
Norge 11
USA 10.5
Sverige 10.4
Island 9.4
Mexico 7.6

Tall om røyking

Offisiell statistikk over røykevaner har blitt publisert siden 1973. Tallene samles inn i Reiseundersøkelsen. Tall fra OECD har noe variasjon i hvilken aldersgruppe som blir kartlagt mht. tobakksbruk. Norge kartlegger personer i alderen 16-74 år, flere av de øvrige OECD-landene inkludere 15-åringer og har en udefinert øvre grense.

Snus og røyk i Norge de siste fem årene

Det finnes ikke like god kunnskap om snusbruk internasjonalt, noe som gjør det vanskelig å sammenligne internasjonalt. Det er likevel nyttig å se på Norges utvikling de siste fem årene, som ved tidligere anledninger.

Figur 2. Dagligrøykere og dagligsnusere, etter tobakksprodukt og år. Befolkningen 16-74 år. Andel

2015 2016 2017 2018 2019
Røyker daglig 13 12 11 12 9
Snuser daglig 10 10 12 12 14

Figur 2 viser at andel nordmenn 16-74 år som snuser daglig har økt i femårsperioden, mens det er en mindre del av nordmenn som røyker daglig i samme periode. Dette er den stabile trenden for tobakksbruk i Norge, og har vært slik de siste årene. Samtidig er det forskjeller i røyking mellom generasjonene, og mellom fylker.

Snus har blitt et populært tobakksprodukt og bidrar til å øke det totale tobakksforbruket i Norge, mens den fallende andelen røykere bidrar til å senke det. Samtidig er det interessant å se på tilsvarende utvikling for e-sigaretter/fordampere.

Bruk av e-sigaretter/fordampere er lite utbredt i Norge

Fram til 2018 var det forbudt å importere nikotinholdig væske for privat bruk i e-sigaretter eller fordampere i Norge. FHI har tidligere vurdert omfanget av bruken av e-sigaretter eller fordampere til å være lavt, ved å slå sammen observasjoner fra Røykevaneundersøkelsene som gikk i 2015-2017.

Ved å kombinere observasjonene fra 2015-2019 kan vi se omfanget av bruken av e-sigaretter eller fordampere for ytterligere to år.

Figur 3. Bruk av e-sigaretter/fordampere i befolkningen 16-74 år. Gjennomsnitt av årene 2015-2019. Andel

Prosent
Bruker e-sigarett/fordamper daglig 1
Bruker e-sigarett/fordamper av-og-til 2

E-sigaretter gir lite utslag på det totale tobakksforbruket i Norge, snus er det foretrukne alternativet til sigaretter. Til sammenligning kan vi se til Canada hvor det er omtrent 5 prosent av befolkningen som har brukt e-sigaretter eller fordamper de siste 30 dagene før de ble spurt om sine tobakk- og nikotinvaner.

Kontakt