Statistikkområde

Helse: Helsetjenester

Alt innhold for delområdet helsetjenester

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040

  Rapporter 2015/29

  Om 35 år vil det være behov for rundt 40 prosent flere årsverk i spesialisthelsetjenesten enn i dag, viser ny beregning. Sykehustjenester står for det største bemanningsbehovet.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Helsefakta – Norge i verden

  Nordmenn røyker mindre og drikker mer. Og samtidig som én av tre er overvektige eller har fedme, trener stadig flere minst én gang i uken.

  Publikasjon
 • Folkehelse i samhandlingens tegn

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Det er stadig behov for forebyggende helsearbeid, særlig blant lavt utdannede og dem som bor i nord. Forebygging er også en viktig del av samhandlingsreformen. Mer penger brukes på kommunale helse- og omsorgstjenester, og nye kommunale tilbud etab...

  Artikkel
 • Pleie- og omsorgstjenesten 2013

  Rapporter 2014/33

  Rapporten gir et bilde av bruk og mottakere av pleie- og omsorgstjenestene i landet gjennom detaljert statistikk.

  Publikasjon
 • Låg inntekt og tannhelse

  Rapporter 2014/20

  Låg inntekt aukar sannsynet for dårleg tannhelse og mindre hyppige besøk hos tannlegen. Men kva er det som elles kjenneteiknar dei med låg inntekt, og kva kan ein gjere for å styrke kunnskapen om låginntektsgrupper spesielt og andre vaksne generelt?

  Publikasjon
 • Rusbehandling – mye i privat regi

  Samfunnsspeilet 2/2014

  Behandling av rusmisbrukere foregår i stor grad ved private institusjoner, i tillegg til i det offentlige helsevesenet. I 2012 gikk en tredjedel av helseforetakenes driftsutgifter innenfor rusbehandling til kjøp av tjenester fra private institusjo...

  Artikkel
 • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

  Rapporter 2014/14

  Rapporten presenterer ulike fremskrivninger for bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren frem til 2060. En dobling de neste 50 årene er et forsiktig anslag. Mer realistisk er at sektorens andel av samlet sysselsetting blir mer enn en tred...

  Publikasjon
 • Innvandrerens møte med fastlegen

  Samfunnsspeilet 5/2013

  I gjennomsnitt bruker innvandrere fastlegen noe mindre enn hele befolkningen gjør. Innvandrere fra land i EU eller EØS går til fastlegen sjeldnere, mens de som kommer fra andre verdensdeler, oppsøker legen oftere enn befolkningen totalt.

  Artikkel
 • Pleie- og omsorgstjenesten 2012

  Rapporter 2013/43

  Denne rapporten presenterer foreløpige resultater fra Individbasert Pleie- og Omsorgsstatistikk (IPLOS) 2012.

  Publikasjon
 • 4 av 10 statlige kroner går til spesialisthelsetjenesten

  Statlige virksomheter brukte i fjor 262 milliarder kroner på å utføre oppgaver og produsere tjenester. Spesialisthelsetjenesten, altså de statlige sykehusene, sto for nesten 100 av disse milliardene.

  Artikkel
 • Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester

  Statistiske analyser 137

  Ved siste årsskifte var 13 prosent av befolkningen i Norge 67 år eller eldre, og andelen vil øke til over 20 prosent fram mot 2050. Les mer om ressurser som brukes til helse- og omsorgstjenester rettet mot eldre og om eldres bruk av disse tjenestene.

  Publikasjon
 • Korleis står det til med norsk tannhelse?

  Samfunnsspeilet 3/2013

  I februar 2013 gav SSB ut ein rapport om udekt behov for tannlegetenester. Publikasjonen er den tredje i rekka av tannhelserapportar som SSB har publisert sidan 2010. Til saman kan ein seie at dei tre rapportane utgjer ein trilogi.

  Artikkel
 • Skilnader i udekt tenestebehov

  Artikkel
 • Udekt behov for tannlegetenester

  Rapporter 2013/07

  Her kan du mellom anna lese om kor mange som ikkje går til tannlegen, sjølv om dei treng det, og kvifor dei lar det vere. Situasjonen i Noreg blir sammenlikna med andre land i Europa.

  Publikasjon