Rapporter 2014/33

Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Pleie- og omsorgstjenesten 2013

Rapporten gir et bilde av bruk og mottakere av pleie- og omsorgstjenestene i landet gjennom detaljert statistikk.

Det har vært en økning i antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester i perioden 2007-2013 på nesten 8 prosent. Sammensetningen av mottakerne etter alder, kjønn og bistandsbehov har ikke endret seg nevneverdig. Andelen med omfattende behov for bistand er størst blant mottakere av langtidsopphold i institusjon. Andelen som har omfattende bistandsbehov er om lag den samme som i 2011.

Sammenlignet med beboere i institusjoner er det en vesentlig mindre andel av mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand som har omfattende bistandsbehov. Likevel har utviklingen vært at hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov er blitt tildelt et økende antall timer med hjelp per uke i perioden 2007-2013.

Målt i antall tildelte timer per uke mottar yngre mottakere av hjemmetjenester (under 67 år) mer bistand enn mottakere som er 67 år og eldre. Dette har sammenheng med at eldre med stort bistandsbehov i stor grad får hjelp i form av en institusjonsplass, mens det er en målsetting at mottaker under 67 år med stort bistandsbehov i størst mulig utstrekning skal få hjelp i eget hjem. Yngre brukere mottar flere timer per uke med hjemmetjenester.

Om publikasjonen

Tittel

Pleie- og omsorgstjenesten 2013. Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Ansvarlige

Eiliv Mørk, Brith Sundby, Berit Otnes

Serie og -nummer

Rapporter 2014/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helsedirektoratet

Emne

Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9005-3

ISBN (trykt)

978-82-537-9004-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.