Rapporter 2013/43

Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Pleie- og omsorgstjenesten 2012

Denne rapporten presenterer foreløpige resultater fra Individbasert Pleie- og Omsorgsstatistikk (IPLOS) 2012.

Det har vært en økning i antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester i perioden 2007-2012 på nesten 8 prosent. Sammensetningen av mottakerne etter alder, kjønn og bistandsbehov har ikke endret seg nevneverdig.

Denne rapporten presenterer foreløpige resultater fra Individbasert Pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) 2012.

Rapporten har som formål å utnytte informasjonen som ligger i IPLOS-registeret ved å vise mer detaljert statistikk over mottakere av pleie- og omsorgstjenestene enn det som ble presentert i sommer på SSBs nettsider.

Arbeidet med rapporten er finansiert av Helsedirektoratet.

Om publikasjonen

Tittel

Pleie- og omsorgstjenesten 2012. Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Ansvarlige

Eiliv Mørk, Brith Sundby, Berit Otnes, Marit Wahlgren, Bjørn Gabrielsen

Serie og -nummer

Rapporter 2013/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8762-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8761-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

42

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.