90552_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned
90552
Økt industriproduksjon
statistikk
2012-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt industriproduksjon

Norsk industriproduksjon gikk opp med 0,9 prosent fra august til og med oktober 2012 sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2001-2012

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2005-2012

Det var økt produksjon i næringer som maskinindustri, maskinreparasjon og installasjon samt i bygging av skip og oljeplattformer. I disse næringene fortsetter det rekordhøye aktivitetsnivået. Den høye produksjonen i disse næringene kan sees i sammenheng med en sterk oppgang i olje- og gassinvesteringene (se investeringsstatistikk olje og gass og konjunkturtendensene for Norge og utlandet ). Det var også vekst innenfor andre næringer, blant annet data og elektrisk utstyrsindustri. I samme periode var det en fortsatt nedgang i blant annet papir- og papirvareindustri, samt i ikke-jernholdige metaller. Papir og papirvareindustri har hatt en volumnedgang i produksjonen på over 40 prosent siden 2005, mens tilsvarende tall for maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer er en økning på henholdsvis drøyt 81 og 83 prosent.

Fra oktober 2011 til oktober 2012

Produksjonen i norsk industri gikk opp 2,7 prosent fra oktober 2011 til oktober 2012, viser virkedagskorrigerte tall. Det var spesielt vekst i næringer som næringsmiddelindustri, maskinindustri samt bygging av skip og oljeplattformer. På den annen side var det en nedgang i næringer som papir- og papirvareindustri, kjemiske råvarer, metallindustri, samt møbel- og annen industri.

Produksjonsindeksen for Eurosonen og Norge. Sesongjusterte tall. 2005-2012. 2005=100

Fra september til oktober 2012

Norsk industriproduksjon gikk ned med 0,3 prosent fra september til oktober 2012, viser sesongjusterte tall. Det var også oppgang i næringer som papir- og papirvareindustri samt trelast- og trevareindustri. Næringer som gummi, plast, mineralsk industri samt metallvareindustri og bygging av skip og oljeplattformer hadde derimot en nedgang.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp 2,4 prosent fra september 2011 til september 2012, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 2,3 prosent i den samme perioden.

Produksjonsindeksen for industrien. Oktober 2012. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Oktober 2011-
oktober 2012
Januar 2011-oktober 2011-
januar 2012-oktober 2012
September 2012-
oktober 2012
Mai 2012-juli 2012-
august 2012-oktober 2012
 
Totalindeksen2,53,74,8-4,4
     
Utvinning og utvinningstenester0,70,810,0-6,6
Industri2,72,7-0,30,9
Kraftforsyning1,218,8-7,2-9,0
     
Etter varetype    
Innsatsvarer3,42,42,42,0
Investeringsvarer9,19,60,52,5
Konsumvarer3,81,3-0,6-0,8
Energivarer-1,71,89,4-6,9
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkningen av den kortsiktige utviklingen publiserer produksjonsindeksen tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel august 2012 til og med oktober 2012 mot mai 2012 til og med juli 2012. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med varsomhet.

Timeverk fra innleide arbeidere

Fra og med januar 2012 er også timeverk utført av innleide arbeidere tatt med i beregningen av produksjonsindeksen for industrien. Slike tall er samlet inn fra og med januar 2011. Det å inkludere disse timeverkene vil kunne føre til noe større kortsiktige svingninger for næringer som i stor grad bruker innleide arbeidere. Samtidig vil det gi et mer korrekt bilde av den faktiske aktiviteten som utføres i næringer der produksjonsindeksen bruker timeverk som indikator. Innleid arbeidskraft vil typisk kunne hentes inn på kort sikt for å ta unna oppdrag i perioder med høykonjunktur, samtidig som denne type arbeidskraft raskt kan tas ut av virksomheten i perioder med lavkonjunktur. Næringer som bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og installasjon bruker i stor grad innleid arbeidskraft i perioder med høy aktivitet.

Nye prosjekter

Nye prosjekter i næringer med timeverk som indikator fanges opp løpende, så fremt prosjektet gjennomføres av virksomheter som er dekket av utvalget. Det er det totale antall timer som er utført i tellingsmåneden som rapporteres, uavhengig av hvilket prosjekt timene er knyttet til.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen