66125_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned
66125
Liten vekst i industriproduksjonen
statistikk
2012-02-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten vekst i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon gikk opp med 1,1 prosent fra 2010 til 2011, viser virkedagskorrigerte tall.

Næringer med vekst i produksjonen i 2011 var blant annet metallvareindustri, maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer. Produksjon i metallvareindustrien hadde en oppgang på 3,1 prosent fra 2010 til 2011, mens maskindustrien hadde en vekst på 5,7 prosent, ifølge virkedagskorrigerte tall. Bygging av skip og oljeplattformer hadde en økning på 3,0 prosent i samme tidsrom. Denne veksten kan blant annet knyttes til de rekordhøye investeringene i norsk olje- og gassvirksomhet i 2011(se investeringsstatistikk 4. kvartal 2011 ).

Nedgang i metall og papir

Produksjonen i metallindustrien falt med 7,9 prosent i 2011 sammenlignet med 2010, ifølge virkedagskorrigerte tall. Ikke-jernholdige metaller hadde en nedgang på 3,0 prosent i samme tidsrom. Dette kan knyttes til en tiltagende svikt i eksportrettet etterspørsel, se statistikk for utenrikshandel . Produksjon av papir og papirvarer hadde også en klar nedgang i 2011. Her falt produksjonen med 11,3 prosent sammenlignet med 2010. Markedssvikt og lengre driftsstans ved flere anlegg har vært medvirkende årsaker til nedgangen. Produksjonen i norsk næringsmiddelindustri gikk også noe ned i 2011 sammenlignet med året før, viser virkedagskorrigerte tall.

Industriproduksjon. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2000-2011

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2005-2011

Vekst i produksjonen i 4. kvartal 2011

Norsk industriproduksjon gikk opp med 0,9 prosent i 4. kvartal 2011 sammenlignet med kvartalet før, ifølge sesongjusterte tall. Næringer med vekst i produksjonen var blant annet maskinindustri, og bygging av skip og oljeplattformer. Produksjonen i kjemiske råvarer og metallindustrien hadde nedgang i samme tidsrom. Endringene i kjemiske råvarer skyldes delvis klar nedgang i solcellerelatert industri. Det var også en liten nedgang i norsk næringsmiddelindustri i 4. kvartal 2011 sammenlignet med kvartalet før, viser sesongjusterte tall.

Fra desember 2010 til desember 2011

Produksjonen i industrien gikk opp med 0,6 prosent fra desember 2010 til desember 2011, ifølge virkedagskorrigerte tall. Det var klar vekst i næringer som metallvareindustri, maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer. Papir- og papirvareindustri, samt produksjon av kjemiske råvarer og metaller hadde en betydelig produksjonsnedgang.

Fra november til desember 2011

Norsk industriproduksjon hadde en nedgang på 0,3 prosent fra november til desember 2011, viser sesongjusterte tall. Bygging av skip og oljeplattformer, og maskinreparasjon og -installasjon hadde vekst i produksjonen, mens det var nedgang i papir- og papirvareindustrien og i produksjon av kjemiske råvarer.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp 0,4 prosent fra november 2010 til november 2011, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 0,7 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Desember 2011. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Desember 2010-
desember 2011
Januar 2010-desember 2010-
januar 2011-desember 2011
November 2011-
desember 2011
Juli 2011-september 2011-
oktober 2011-desember 2011
 
Totalindeksen-4,9-4,4-2,2-1,1
     
Olje- og gassutvinning-7,9-8,2-2,4-0,4
Industri0,61,1-0,30,9
Kraftforsyning-10,03,0-7,8-10,9
     
Etter varetype    
Innsatsvarer1,85,8-0,82,0
Investeringsvarer8,83,51,23,5
Konsumvarer-4,1-2,6-0,9-1,6
Energivarer-7,5-8,1-2,2-1,6
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.

Tolkning av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer produksjonsindeksen tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenligner en de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel oktober til og med desember 2011 mot juli til og med september 2011. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med varsomhet.

Tabeller