84917_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
84917
Små endringar i industriproduksjonen
statistikk
2012-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringar i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon auka med 0,4 prosent i 1. kvartal 2012 samanlikna med 4. kvartal 2011, viser sesongjusterte tal.

Trelast- og trevareindustri og metallindustri hadde då ein vekst på høvesvis 5,7 prosent og 4,2 prosent. Metallvareindustri og maskinindustri hadde elles ein vidare auke på 2,4 prosent og 2,5 prosent. Dette var mellom anna knytt til dei høge investeringane i norsk olje- og gassutvinning (sjå investeringsstatistikk for 1. kvartal 2012 ). Det var også ein oppgang på 3,1 prosent i norsk næringsmiddelindustri i 1. kvartal 2012 samanlikna med 4. kvartal 2011, viser sesongjusterte tal. Dette hang delvis saman med ein auke i produksjonen av fisk og fiskevarer. Papir- og papirvareindustri og kjemiske råvarer hadde derimot ein nedgang i produksjonen på 12,5 prosent og 6,0 prosent i same tidsrom. Endringane for kjemiske råvarer hang delvis saman med den markerte svikten i norsk solcellerelatert industri i 2012.

Industri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 2001-2012

Frå mars 2011 til mars 2012

Produksjonen i norsk industri vart redusert med 0,8 prosent frå mars 2011 til mars 2012, viser virkedagskorrigerte tal. Kjemiske råvarer og papir- og papirvareindustri har då hatt ein klår nedgang, medan til dømes maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer har hatt ein sterk vekst. Næringsmiddelindustrien har også hatt ein auke i produksjonen sidan mars 2011.

Frå februar til mars 2012

Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,5 prosent frå februar til mars 2012, viser sesongjusterte tal. Trelast og trevareindustri, papir- og papirvareindustri og kjemiske råvarer hadde då ein nedgang, medan det var vekst i mellom anna næringsmiddelindustri, metallindustri og bygging av skip og oljeplattformer.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Norsk industriproduksjon auka med 0,7 prosent frå februar 2011 til februar 2012, viser virkedagskorrigerte tal. Statistikk frå Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosona gjekk ned med 2,6 prosent i same tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Mars 2012. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Mars 2011-
mars 2012
Januar 2011-mars 2011-
januar 2012-mars 2012
Februar 2012-
mars 2012
Oktober 2011-desember 2011-
januar 2012-mars 2012
 
Totalindeksen2,42,9-0,72,5
     
Utvinning og utvinningstenester-0,4-1,2-0,31,2
Industri-0,80,5-0,50,4
Kraftforsyning26,032,6-3,410,8
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-1,95,0-5,31,2
Investeringsvarer8,28,30,31,2
Konsumvarer-0,7-3,52,50,7
Energivarer2,21,0-0,71,8
 
1  Korrigert for at vekedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlege fri- og heilagdagar i Noreg.

Tolking av sesongjusterte tal

For å lette tolkinga av den kortsiktige utviklinga publiserer produksjonsindeksen tremånaders glidande gjennomsnitt av sesongjusterte tal. Vanlegvis samanliknar ein dei siste ikkje-overlappande tremånadersperiodane, for eksempel januar 2012 til og med mars 2012 mot oktober til og med desember 2011. Sesongjusterte endringar frå månad til månad må tolkast med varsemd.

Timeverk frå innleidde arbeidarar

Frå og med januar 2012 er også timeverk utførd av innleidde arbeidarar tekne med i berekninga av produksjonsindeksen for industrien.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen