84915_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
84915
Små endringer i industriproduksjonen
statistikk
2012-04-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringer i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon var uendret fra desember 2011 til og med februar 2012 sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Det var vekst i næringer som metallvareindustri, maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer. Deler av veksten i disse næringene kan sees i sammenheng med de rekordhøye investeringene i norsk olje- og gassvirksomhet (se investeringsstatistikk 1. kvartal, 2012 ). Papir- og papirvareindustrien og kjemiske råvarer hadde en nedgang i produksjonen fra desember 2011 til og med februar 2012 sammenlignet med tremånedersperioden før. Endringene i kjemiske råvarer kan delvis forklares med ytterligere nedgang i solcellerelatert industri. Norsk næringsmiddelindustri hadde også en liten nedgang i produksjonen i samme tidsperiode.

Industriproduksjon. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2000-2012

Vekst i produksjonen fra februar 2011 til februar 2012

Produksjonen i industrien økte med 0,8 prosent fra februar 2011 til februar 2012, ifølge virkedagskorrigerte tall. Det var klar vekst i næringer som metallvareindustri, maskinindustri og i bygging av skip og oljeplattformer. Næringsmiddelindustri, papir- og papirvareindustri samt produksjon av kjemiske råvarer hadde nedgang i samme periode.

Nedgang fra januar 2012 til februar 2012

Norsk industriproduksjon gikk ned med 0,7 prosent fra januar 2012 til februar 2012, viser sesongjusterte tall. Det var nedgang i næringsmiddelindustri, papir- og papirvareindustri og kjemiske råvarer. Næringer med produksjonsvekst i samme tidsrom var blant annet trelast- og trevareindustri og metallindustrien.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp med 1,7 prosent fra januar 2011 til januar 2012, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 0,5 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Februar 2012. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Februar 2011-februar 2012Desember 2010-februar 2011-
desember 2011-februar 2012
Januar 2012-februar 2012September 2011-november 2011-
desember 2011-februar 2012
 
Totalindeksen3,10,3-0,60,3
     
Olje- og gassutvinning-1,6-3,9-1,2-0,7
Industri0,81,1-0,7-
Kraftforsyning36,417,93,23,5
     
Etter varetype    
Innsatsvarer9,47,10,22,3
Investeringsvarer7,58,5-0,51,8
Konsumvarer-5,1-4,7-0,9-0,9
Energivarer1,0-2,2-0,5
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkningen av den kortsiktige utviklingen publiserer produksjonsindeksen tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenligner en de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel desember 2011 til og med februar 2012 mot september til og med november 2011. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med varsomhet.

Timeverk fra innleide arbeidere

Fra og med januar 2012 er også timeverk utført av innleide arbeidere tatt med i beregningen av produksjonsindeksen for industrien.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen