8519_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8519
Vekst i industriproduksjonen
statistikk
2010-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vekst i industriproduksjonen

I perioden juni til og med august auka industriproduksjonen med 2,0 prosent samanlikna med den førre tremånadersperioden, viser sesongjusterte tal.

Dette hang mellom anna saman med ein klar vekst frå mai til juni 2010. Trelast- og trevareindustrien og produksjon av kjemiske råvarer hadde ein klar oppgang i den siste tremånedersperioden. For trelast- og trevareindustrien hang dette saman med auka tilgang på byggeprosjekt i 2010 (sjå ordrestatistikk for bygg og anlegg ). Endringane for kjemiske råvarer var knytte til betring i etterspurnaden og vidare oppgang i norsk solcelleindustri.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 2005-august 2010. 2005=100

Industri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1999-2010

Det har elles vore ein vekst i bygging av skip og plattformer, medan produksjonen i metallvareindustrien og annan verkstadindustri har gått noko ned. Næringsmiddelindustrien har også hatt ein liten nedgang i produksjonen dei tre siste månadene, samanlikna med perioden før.

Tolking av sesongjusterte tal

For å lette tolkinga av den kortsiktige utviklinga publiserer produksjonsindeksen tremånaders glidande gjennomsnitt av sesongjusterte tal. Vanlegvis samanliknar ein dei siste ikkje-overlappande tremånadersperiodane, til dømes juni til og med august mot mars til og med mai.

Frå august 2009 til august 2010

Det var ein vekst på 2,6 prosent i norsk industriproduksjon frå august 2009 til august 2010, viser virkedagskorrigerte tal. Dette var knytt til ein klar oppgang i produksjonen i kjemiske råvarer, trelast- og trevareindustrien og i metallindustrien. Næringar som mellom anna bygging av skip og plattformer, maskinindustrien og metallvareindustrien har hatt ein nedgang i produksjonen i det same tidsrommet. Dette var knytt til ein nedgang i ordrereservane for mellom anna norsk plattformindustri sidan 2. kvartal 2009 ( sjå ordrestatistikk for industrien ).

Frå juli til august 2010

Norsk industriproduksjon gjekk ned med 2,0 prosent frå juli til august 2010, viser sesongjusterte tal. Det var nedgang i mellom anna produksjon av kjemiske råvarer, trelast- og trevareindustrien og i metallindustrien. Sesongjusterte endringar frå månad til månad må elles tolkast med varsemd, særskild for kjemiske råvarer då næringa ikkje har eit stabilt sesongmønster. Data- og elektrisk utstyrsindustri, og maskinreparasjon og installasjon, hadde også ein nedgang i produksjonen frå juli til august 2010.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Virkedagskorrigerte tal viser at norsk industriproduksjon gjekk opp med 6,6 prosent frå juli 2009 til juli 2010. Statistikk frå Eurostat legg til grunn at industriproduksjonen i land i eurosona gjekk opp med 7,8 prosent i det same tidsrommet.

Produksjonsindeksen for industrien. August 2010. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  August 2009-
august 2010
Januar 2009-august 2009-
januar 2010-august 2010
Juli 2010-
august 2010
Mars 2010-mai 2010-
juni 2010-august 2010
 
Totalindeksen -13,0 -5,5 -4,7 -6,0
         
Utvinning og utvinningstenester -18,9 -8,4 -6,2 -9,9
Industri 2,6 2,5 -2,0 2,0
Kraftforsyning -15,9 -5,1 -4,7 -3,0
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 0,9 4,9 -2,4 -1,0
Investeringsvarer -2,5 -1,3 -0,8 1,3
Konsumvarer 2,7 0,8 -1,7 3,2
Energivarer -20,1 -9,5 -5,8 -8,2
 
1  Korrigert for at vekedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlege fri- og heilagdagar i Noreg.
 
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen