8525_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8525
Små endringar i industriproduksjonen
statistikk
2010-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringar i industriproduksjonen

Produksjonen i norsk industri gjekk opp med 0,6 prosent frå mars til og med mai 2010 samanlikna med den førre tremånadersperioden, viser sesongjusterte tal.

Industri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt 1999-2010

Trelast- og trevareindustri saman med gummi, plast og mineralsk industri hadde ein klar vekst i produksjonen i denne siste perioden. Dette heng saman med ei betring i den innanlandske etterspurnaden i 2010. Det var òg ein oppgang i næringar som papir- og papirvareindustrien, kjemiske råvarer og metallindustrien. Årsaka er ei viss betring i den internasjonale etterspurnaden og dessutan langsiktige kontraktar i norsk solcelleindustri.

Næringsmiddel- og drikkevareindustrien hadde òg ein vekst på 0,7 prosent frå mars til og med mai 2010 samanlikna med månadene før. I trykking og grafisk industri hadde produksjonen derimot ein liten nedgang i den same perioden.

Små endringar for skip og plattformer

Sesongjusterte tal viser vidare at produksjonen i bygging av skip og plattformer gjekk ned 0,4 prosent frå mars til og med mai i år samanlikna med den førre tremånadersperioden. Det var vidare ein nedgang i data- og elektrisk utstyrsindustri samt maskinreparasjon og -installasjon, medan det var ein liten vekst i produksjonen i norsk maskinindustri.

Frå mai 2009 til mai 2010

Produksjonen i norsk industri gjekk opp med 2,2 prosent frå mai 2009 til mai 2010, viser virkedagskorrigerte tal. Produksjonen i trelast- og trevareindustri, kjemiske råvarer og metallindustrien har hatt ein sterk vekst, medan bygging av skip og plattformer har hatt ein nedgang på 7,1 prosent sidan mai 2009.

Frå april til mai 2010

Det var ein reduksjon på 0,9 prosent i norsk industriproduksjon frå april til mai i år, viser sesongjusterte tal. Produksjonen i bygging av skip og plattformer gjekk noko ned, medan det var vekst i trelast- og trevareindustrien.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Virkedagskorrigerte tal viser at norsk industriproduksjon gjekk opp med 3,0 prosent frå april 2009 til april 2010. Statistikk frå Eurostat legg til grunn at industriproduksjonen i land i eurosona gjekk opp med 9,6 prosent i det same tidsrommet.

Produksjonsindeksen for industrien. Mai 2010. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  Mai 2009-
mai 2010
Januar 2009-mai 2009-
januar 2010-mai 2010
April 2010-
mai 2010
Desember 2009-februar 2010-
mars 2010-mai 2010
 
Totalindeksen -0,8 -4,0 0,4 -2,2
         
Utvinning og utvinningstenester - -5,8 1,4 -2,0
Industri 2,2 1,0 -0,9 0,6
Kraftforsyning -14,5 -3,7 -5,0 -17,3
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 2,6 2,2 -5,2 0,6
Investeringsvarer -1,5 -1,9 -0,3 -0,6
Konsumvarer -2,0 -1,3 -1,2 -0,5
Energivarer -7,4 -6,8 - -3,3
 
1  Korrigert for at vekedagar har ulik arbeidsintensitet og for offentlege fri- og heilagdagar i Noreg.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen