8529_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8529
Små endringar i industriproduksjonen
statistikk
2010-05-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringar i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon gjekk opp med 0,4 prosent frå 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, viser sesongjusterte tal.

Produksjonen i metallindustrien hadde ein klar vekst i den siste perioden etter ei viss betring i den internasjonale etterspurnaden. Dette var til dels også gjeldande for produksjon av kjemiske råvarer. Aukande verksemd knytt til norsk solcelleindustri, mellom anna, trakk opp produksjonen i kjemiske råvarer. Her var det likevel langsiktige kontrakter frå tidlegare og utvida produksjonskapasitet som sørga for vidare vekst i norsk solcelleindustri. Det har også vore ein auke i trelast- og trevareindustrien i 1. kvartal 2010 etter fleire kvartal med uendra produksjon. I næringsmiddelindustrien var det ein nedgang på 1,3 prosent i produksjonen i 1. kvartal 2010 samanlikna med 4. kvartal 2009.

Industri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt 1999-2010

Utvalde næringar. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt 2003-2010

Nedgang for skip og plattformer

I bygging av skip og plattformer gjekk produksjonen ned med 6,0 prosent i 1. kvartal 2010 samanlikna med 4. kvartal 2009, viser sesongjusterte tal. Dette hang saman med den låge ordretilgangen og det markerte fallet i ordrereservane i næringa i 2009 og inn i 2010 ( Sjå Ordrestatistikk for 1. kvartal 2010 ).

Frå mars 2009 til mars 2010

Produksjonen i norsk industri gjekk opp med 1,6 prosent frå mars 2009 til mars 2010, viser virkedagskorrigerte tal. Det var då ein klar vekst i ikkje-jarnhaldige metall og i kjemiske råvarer, medan produksjonen i bygging av skip og plattformer gjekk ned med 12,6 prosent.

Frå februar til mars 2010

Det var ein auke på 0,4 prosent i norsk industriproduksjon frå februar til mars 2010, viser sesongjusterte tal. Dette hang saman med ein vekst i næringsmiddelindustrien og ikkje-jarnhaldige metall, medan det var ein nedgang i skip og plattformer.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Norsk industriproduksjon gjekk opp med 0,2 prosent frå februar 2009 til februar 2010, viser virkedagskorrigerte tal. Statistikk frå Eurostat legg til grunn at industriproduksjonen i land i eurosona gjekk opp med 4,3 prosent i same tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Mars 2010. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  Mars 2009-mars2010 Januar 2009-mars 2009-
januar 2010-mars 2010
Februar 2010-mars 2010 Oktober 2009-desember 2009-
januar 2010-mars 2010
 
Totalindeksen -5,0 -4,8 -1,8 -1,0
         
Utvinning og utvinningstenester -7,0 -7,2 -1,6 -0,6
Industri 1,6 -0,1 0,4 0,4
Kraftforsyning -10,2 0,2 -13,4 -7,9
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 4,0 -1,0 -3,9 0,8
Investeringsvarer -0,7 -1,4 0,3 -0,5
Konsumvarer 1,4 -1,0 0,7 -0,7
Energivarer -8,2 -6,2 -1,9 -0,7
 
1  Korrigert for at vekedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og heilagdagar i Noreg.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen