8541_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8541
Vekst i industriproduksjonen
statistikk
2009-11-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vekst i industriproduksjonen

Sesongjusterte tal viser at norsk industriproduksjon auka med 1,4 prosent frå 2. til 3. kvartal 2009. Dette kjem etter fire kvartal med klår nedgang.

Industri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1998-2009

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1998-september 2009. 2005=100

Veksten i industriproduksjonen i 3. kvartal 2009 var mellom anna knytt til næringsmiddelindustrien som hadde ein oppgang på 3,8 prosent. Dette er den største næringa i industrien og står for om lag 14,5 prosent av samla produksjon. Veksten i denne næringa kjem blant anna som eit resultat av auka eksport av fisk og fiskeprodukt i 3. kvartal, jamfør statistikk for utanrikshandel med varer .

Betring for metallindustrien

Metallindustrien, og spesielt ikkje-jarnhaldige metall, bidrog også til veksten. Produksjonen i ikkje-jarnhaldige metall hadde ein auke på 11,4 prosent i den siste tremånadersperioden. Dette kom etter fleire periodar med klår nedgang på grunn av den markerte svikten i etterspurnaden etter metall. Papir- og papirvareindustrien samt industri knytt til maskinreparasjon og installasjon hadde også vekst i siste kvartal. Her gjekk produksjonen opp høvesvis 8,1 og 4,7 prosent.

Dempa vekst for skip og plattformer

Produksjonen i maskinindustrien og i bygging av skip og plattformer hadde ein vekst på 1,4 og 0,7 prosent i 3. kvartal samanlikna med 2. kvartal i år. Ordrereservane til desse næringane gav framleis grunnlag for ein høg aktivitet, men bygging av skip og oljeplattformer syner ei negativ utvikling den siste månaden. Ordrestatistikk for 3. kvartal i år viser at desse reservane blei klart reduserte i den siste perioden.

Produksjonsindeksen. Trendseriar. Januar 2002-september 2009. 2005=100

Frå august til september 2009

Sesongjusterte tal viser at det var ein vekst i norsk industriproduksjon på 2,2 prosent frå august til september 2009. Næringsmiddelindustrien samt papir- og papirvareindustrien medverka til oppgangen med ein vekst på høvesvis 2,0 og 9,8 prosent. Oljeraffinering og kjemisk farmasøytisk industri samt gummi, plast og mineralsk industri hadde også oppgang i september. Veksten den siste månaden kan delvis knytast til tilfelle av ekstraordinær driftsstans i august i fleire næringar. Dette hang saman med ting som tekniske problem, mangel på råstoff og den svake etterspurnaden.

Frå september 2008 til september 2009

Virkedagskorrigerte tal viser at industriproduksjonen gjekk ned med 4,4 prosent frå september 2008 til september 2009. Metallindustri, trelast- og trevareindustri og annan verkstadindustri hadde eit markert fall i produksjonen, medan næringsmiddelindustrien og maskinindustrien hadde ein vekst på høvesvis 4,9 og 5,3 prosent.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Norsk industriproduksjon gjekk ned med 7,8 prosent frå august 2008 til august 2009, viser virkedagskorrigerte tal. Statistikk frå Eurostat legg til grunn at industriproduksjonen i land i eurosona gjekk ned med 16,4 prosent i det same tidsrommet.

Produksjonsindeksen for industrien. September 2009. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 September 2008-
september 2009
Januar 2008-september 2008-
Januar 2009-september 2009
August 2009-
september 2009
April 2009-juni 2009-
juli 2009-september 2009
 
Totalindeksen-1,2-2,90,90,3
     
Utvinning og utvinningstenester-1,3-1,1-0,1-0,6
Industri-4,4-7,12,21,4
Kraftforsyning0,3-10,66,66,7
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-12,9-10,90,0-4,5
Investeringsvarer0,62,80,41,5
Konsumvarer-2,8-6,31,72,9
Energivarer0,0-1,6-1,3-1,4
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge
 

Tabeller