8545_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8545
Nedgang i industriproduksjonen
statistikk
2009-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i industriproduksjonen

Industriproduksjonen gjekk ned med 2,5 prosent frå mai til og med juli samanlikna med førre tremånadersperioden, viser sesongjusterte tal.

Produksjonsindeksen for industri januar 1998-juli 2009. 2005=100

Produksjonen i oljeraffinering og kjemisk, farmasøytisk industri fall med 8,6 prosent i den same perioden. Fleire viktige næringar i verkstadindustrien hadde også stor nedgang. Til dømes gjeld dette metallvareindustrien, data- og elektrisk utstyrsindustri og maskinreparasjon og -installasjon. Utviklinga kjem som følgje av svikt i etterspurnaden og lågare ordrereservar (sjå konjunkturbarometeret og kvartalsvis ordrestatistikk ). Dette har også verka inn på produksjonen i bygging av skip og plattformer, som gjekk ned med 3,7 prosent frå mai til og med juli i år samanlikna med månadene før.

Bygging av skip og oljeplattformer januar 2000-juli 2009. 2005=100

Betring i nokre næringar

Nokre næringar har hatt ei meir positiv utvikling i dei siste tre månadene. Dette gjeld særskild trelast- og trevareindustrien som hadde ein vekst på 9,2 prosent. Produksjonen i norsk næringsmiddelindustri, som er den største enkeltnæringa i industrien, var omlag uendra i den siste perioden. Produksjonen i ikkje-jarnhaldige metall hadde ein auke på 1,9 prosent i den siste perioden. Veksten kjem etter fleire periodar med klår nedgang grunna den markerte svikten i etterspurnaden i 2009. I første halvår 2009 har næringa stengt ned eldre og mindre lønnsame delar av produksjonen.

Frå juli 2008 til juli 2009

Virkedagskorrigerte tal viser at produksjonen i industrien gjekk ned med 8,9 prosent frå juli 2008 til juli 2009. Metallindustri, papir- og papirvareindustri og annan verkstadindustri hadde eit markert fall i produksjonen, medan næringsmiddelindustrien og maskinindustrien hadde ein vekst på høvesvis 9,2 og 3,3 prosent.

Liten auke i juli 2009

Sesongjusterte tal viser at det var ein vekst i norsk industriproduksjon på 0,5 prosent frå juni til juli 2009. Næringsmiddelindustrien og bygging av skip og oljeplattformer medverkar til oppgangen med ein vekst på høvesvis 3,6 og 4,1 prosent. Begge desse næringane hadde nedgang i produksjonen i juni og mai.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Norsk industriproduksjon gjekk ned med 10,1 prosent frå juni 2008 til juni 2009, viser virkedagskorrigerte tal. Statistikk frå Eurostat legg til grunn at industriproduksjonen i land i eurosona gjekk ned med 17,8 prosent i det same tidsrommet.

Produksjonsindeksen for industrien. Juli 2009. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Juli 2008-juli 2009Januar 2008-juli 2008-
januar 2009-juli 2009
Juni 2009-juli 2009Februar 2009-april 2009-
mai 2009-juli 2009
 
Totalindeksen-8,0-3,6-0,5-5,1
     
Utvinning og utvinningstenester-6,6-1,8-1,2-5,9
Industri-8,9-7,40,5-2,5
Kraftforsyning-23,8-12,32,2-10,2
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-32,2-10,8-12,5-12,0
Investeringsvarer-2,73,50,6-1,1
Konsumvarer-2,4-7,34,9-2,9
Energivarer-4,3-2,31,4-3,2
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen