8603_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8603
Veksten i industrien held fram
statistikk
2007-04-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Veksten i industrien held fram

Gjennomsnittleg industriproduksjon frå desember 2006 til og med februar 2007 viste ein oppgang på 1,3 prosent samanlikna med september til og med november 2006, viser sesongjusterte tal. Alle varegrupper hadde ein auke i produksjonen.

Produksjonen av investeringsvarer hadde ein vekst på 1,3 prosent i denne siste perioden. Oppgangen i plattform- og metallvareindustrien har helde fram på grunn av den særs høge aktiviteten på landanlegg og i feltutbygging på norsk sokkel. Den svært gode ordresituasjonen for bygging og utrusting av forsynings- og spesialfartøy til oljeverksemda sørgja for ein ytterlegare auke i transportmiddel- og maskinindustrien, medan elektroteknisk og optisk industri hadde ein liten nedgang i produksjonen.

Oppgang for innsats- og konsumvarer

Det var ein vekst på 1,3 prosent i produksjonen av innsatsvarer i den siste perioden på tre månader samanlikna med perioden før. Høg etterspurnad frå utlandet har ført til ein markert auke i prisane på viktige norske eksportvarer i 2006. Dette har ført til ein oppgang i produksjonen av kjemiske råvarer og ikkje-jarnhaldige metall i den siste perioden. Treforedling og trelast- og trevareindustrien hadde ein liten nedgang frå desember 2006 til og med februar 2007, etter ein vekst i perioden før.

Norsk produksjon av konsumvarer gjekk opp med 2,3 prosent frå desember 2006 til og med februar 2007 samanlikna med perioden før. Dette hang saman med ein auke på 5,1 prosent i næringsmiddelindustrien og ein vekst i møbelindustrien.

Klar auke frå februar 2006

Norsk industriproduksjon hadde ein vekst på 4,7 prosent frå februar 2006 til februar 2007, viser virkedagskorrigerte tal. Verkstadnæringane og kjemiske råvarer har hatt ein markert auke i produksjonen sidan februar i fjor, medan det var ein nedgang i treforedling. Produksjonen i norsk industri gjekk ned med 0,2 prosent i februar 2007 samanlikna med januar 2007, viser sesongjusterte tal.

Produksjonsindeksen for januar 2007

Ny informasjon har gjort det nødvendig å berekne tal for januar 2007 på nytt saman med publiseringa for februar 2007. Industriproduksjonen for januar 2007 er justert noko opp dersom vi samanliknar med januar 2006, viser virkedagskorrigerte tal.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Norsk industriproduksjon hadde ein vekst på 4,0 prosent frå januar 2006 til januar 2007, viser oppdaterte virkedagskorrigerte tal frå produksjonsindeksen for industrien. Statistikk frå Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein oppgang på 3,7 prosent i same tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Februar 2007. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Feb. 2006-feb. 2007Des. 2005-feb. 2006-des. 2006-feb. 2007Jan. 2007-feb. 2007Sep. 2006-nov. 2006-des. 2006-feb. 2007
 
Totalindeksen-1,6-1,7-0,92,3
     
Olje- og gassutvinning-5,2-3,5-2,43,2
Industri4,74,9-0,21,3
Kraftforsyning-3,7-16,09,46,2
     
Etter varetype    
Innsatsvarer3,43,3-0,51,3
Investeringsvarer8,58,70,61,3
Konsumvarer2,93,3-1,62,3
Energivarer-3,0-4,0-0,44,2
 
1  Korrigert for at vekedagar har ulik arbeidsintensitet og for glidande helgedagar.
 

Tabeller