8621_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8621
Liten nedgang i industrien
statistikk
2006-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2006

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang i industrien

Det var ein nedgang på 0,3 prosent i industriproduksjonen frå mars til mai i år samanlikna med dei tre månadene før, viser sesongjusterte tal. Produksjonen av investeringsvarer hadde ein vekst, medan innsatsvarer og konsumvarer hadde ein nedgang.

Produksjonen av investeringsvarer hadde ein auke på 1,3 prosent i denne siste perioden. Veksten innanfor transportmiddel- og maskinindustrien har halde fram grunna den svært gode ordresituasjonen for desse næringane. Auken i verksemda var mellom anna knytt til utrusting av skip og i arbeid med undervassinstallasjonar til olje- og gassfelt på norsk sokkel og eksport. Elektroteknisk og optisk industri hadde ein nedgang i produksjonen.

Det har vore ein nedgang på 1,7 prosent i norsk produksjon av innsatsvarer frå mars til mai år samanlikna med månadene før. Marknads- og konkurransetilhøva var framleis negative for treforedling og delar av metallindustrien, medan det var ein auke i produksjonen av ikkje-jarnhaldige metall. Trelast- og trevareindustrien hadde ein liten nedgang i produksjonen.

Produksjonen av konsumvarer hadde ein nedgang på 3,3 prosent frå mars til mai i år samanlikna med dei tre månadene før. Dette heng saman med ein lågare produksjonen av næringsmiddel, medan møbelindustrien hadde ein auke.

Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,1 prosent frå april 2005 til april 2006, viser vekekorrigerte tal frå produksjonsindeksen for industrien. Statistikk frå Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein auke på 1,9 prosent i same tidsrom.

Sesongjusterte endringstal

Sesongjusterte endringstal frå april til mai i år må tolkast med varsemd og dei må setjast i samanheng med endringane frå mars til april 2006.

Produksjonsindeksen for industrien. Mai 2006. Prosentvis endring
 
 Vekekorrigert 1Sesongjustert
 Mai 2005-
mai 2006
Januar-mai 2005-
januar-mai 2006
April-mai 2006Desember 2005-februar 2006-
mars 2006-mai 2006
 
Totalindeksen-5,2-1,40,8-2,0
     
Olje- og gassutvinning-8,4-4,0-0,3-2,0
Industri5,64,14,2-0,3
Kraftforsyning-20,1-3,6-10,4-11,6
     
Etter varetype    
Innsatsvarer4,54,02,3-1,7
Investeringsvarer10,58,93,21,3
Konsumvarer1,4-0,46,9-3,3
Energivarer-8,7-3,8-0,1-2,7
 
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.
 

Tabeller