23874_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
23874
Små endringar i industrien
statistikk
2005-06-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringar i industrien

Det har vore små endringar i norsk industriproduksjon frå februar til april i år samanlikna med dei tre førre månadene, viser sesongjusterte tal. Det er likevel skilnader mellom næringane.

Produksjonen i elektroteknisk og optisk industri hadde ein auke. Dette hang saman med god eksportretta etterspurnad for til dømes produksjon av måle- og kontrollinstrument og industrielle prosesstyringsanlegg. Innanfor maskinindustrien var det også verksemder som hadde auke i aktiviteten, sjølv om næringa samla hadde ein liten nedgang. Auken i aktiviteten var her knytt til produksjon av skipsutstyr.

Plattformindustrien

Plattformindustrien hadde ein nedgang i produksjonen frå februar til april i år samanlikna med månadene før. Dette hang saman med endringar i produksjonsmønsteret i næringa. Feltutbyggingar på norsk kontinentalsokkel er no knytte til arbeid med landanlegg og undervassløysningar og i liten grad plattformer og modular. Verksemd for eksport kan trekkje opp aktiviteten i denne delen av næringa utover i 2005.

Konsumvarer

Det var ein nedgang i produksjonen av konsumvarer frå februar til april i år samanlikna med dei tre førre månadene. Dette hang saman med nedgang i næringsmiddelindustrien knytt til produksjonen av fisk og fiskevarer.

Innsatsvarer

Produksjonen av innsatsvarer har også hatt ein nedgang samanlikna med månadene før. Det var ein nedgang i produksjonen av kjemiske råvarer og i treforedling. Desse næringane hadde ein tilsvarande auke i perioden før.

Produksjonsindeksen for industrien. April 2005. Prosentvis endring
 
 Vekekorrigert 1Sesongjustert
 April 2004-
april 2005
Januar-april 2004-
januar-april 2005
Mars-april 2005November 2004-januar 2005-
februar 2005-april 2005
 
Totalindeksen4,0-2,24,71,8
     
Olje- og gassutvinning2,9-5,76,32,0
Industri5,63,52,2-0,2
Kraftforsyning35,725,2-3,119,0
     
Etter varetype    
Innsatsvarer3,83,95,3-2,0
Investeringsvarer8,46,91,1-0,7
Konsumvarer4,3-0,21,3-1,2
Energivarer7,4-2,76,83,6
 
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen