23944_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
23944
Auke i industriproduksjonen
statistikk
2004-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2004

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i industriproduksjonen

Det har vore ein auke på 1,7 prosent i norsk industriproduksjon dei tre siste månadene samanlikna med perioden før, viser sesongjusterte tal. Det har då vore ein auke i produksjonen av innsatsvarer og investeringsvarer.

Produksjonen av innsatsvarer har hatt ein auke på 1,9 prosent. Dette heng saman med ein auke for mellom anna metallindustrien og kjemiske råvarer. Desse endringane er knytt til auke i produksjonskapasiteten og ein god etterspurnad frå eksportmarknaden.

Investeringsvarer

Produksjonen av investeringsvarer har hatt ein auke på 1,9 prosent. Aktiviteten innanfor oljeplattformer og maskinindustrien har påverka dette. Det har også vore ein mindre auke i produksjonen av transportmidlar.

Konsumvarer

Produksjonen av konsumvarer har hatt ein auke på 0,8 prosent. Dette heng saman med ein auke i produksjonen innan nærings- og nytingsmiddelindustrien og i forlag og grafisk industri.

Produksjonsindeksen for industrien. Juli 2004. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
        Juli 2003-
juli 2004
     Januar-juli 2003 -
januar-juli 2004
        Juni-juli 2004      Februar-april 2004 -
mai-juli 2004
Totalindeksen 3,5 4,4 -8,7 2,5
         
Olje- og gassutvinning -4,5 1,9 -11,8 3,1
Industri -0,2 0,2 -1,5 1,7
Kraftforsyning -13,2 4,5 -6,7 -3,3
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 2,0 2,6 1,6 1,9
Investeringsvarer -5,0 -4,4 -3,8 1,9
Konsumvarer 1,7 1,1 -2,3 0,8
Energivarer -4,5 2,1 -10,9 2,9
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.