24318_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24318
Moderat auke i industrien
statistikk
2000-12-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Moderat auke i industrien

Industriproduksjonen har auka med 0,6 prosent frå september til oktober, viser sesongjusterte tal. Eksportindustrien og verkstadnæringane trekkjer opp. Produksjonen er framleis lågare enn i same periode i fjor, viser vekekorrigerte tal.

Kjemisk industri har hatt ein auke i produksjonen frå september til oktober i år. Dette heng saman med ein auka produksjon av kjemiske råvarer. Produksjonen av kjemiske råvarer var også høgare enn i tilsvarande periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. Desse endringane kjem på grunn av ein aukande etterspurnad, men aktiviteten innanfor næringa er framleis lågare enn i 1998.

Moderat auke i verkstadnæringane

Etterspurnaden frå den norske marknaden har også teke seg opp gjennom 3. kvartal i år. Dette har verka inn på fleire av verkstadnæringane. Produksjonen av oljeplattformer har hatt ein auke med om lag 4 prosent frå september til oktober, viser sesongjusterte tal. Aktiviteten er likevel om lag 10 prosent lågare enn i tilsvarande periode i fjor, viser vekekorrigerte tal.

Olje- og gassutvinning

Det har vore ein sesongjustert auke på 4,5 prosent i olje- og gassutvinninga frå september til oktober i år. Samla olje- og gassproduksjon var om lag 9 prosent høgare i oktober enn i tilsvarande periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. Gassproduksjon er starta på Oseberg- og Åsgard-feltet, og det har vore ein høg oljeproduksjon på fleire av oljefelta.

Produksjonsindeksen for industrien. Oktober 2000. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  Oktober 1999-
oktober 2000
Januar-oktober 1999 -
januar-oktober 2000
September-
oktober 2000
Førre 3 md.
Totalindeksen 5,2 3,8 2,5 0,2
         
Olje- og gassutvinning          9,1 6,7 4,5 -0,3
Industri -2,7 -2,7 0,6 1,4
Kraftforsyning 21,8 19,3 -3,8 -3,5
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -0,8 -1,9 1,4 1,9
Investeringsvarer -4,4 -5,0 1,6 2,6
Konsumvarer -3,2 -1,8 0,3 0,2
Energivarer 10,4 8,0 3,8 -1,2
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.