24329_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24329
Ein liten auke i industriproduksjonen
statistikk
2000-11-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Ein liten auke i industriproduksjonen

Det har vore ein auke på 0,5 prosent i industriproduksjonen gjennom 3. kvartal i år samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Samla industriproduksjon var i september 1,6 prosent lågare enn i same periode i fjor, viser vekekorrigerte tal.

Plattformindustrien og oljeraffinering skil seg ut med klart lågare aktivitet enn på same tid i fjor. Tradisjonell eksportindustri som treforedling og kjemisk industri har hatt ein høgare aktivitet i september i år enn i same periode i fjor.

Investeringsvarer

Gjennom 3. kvartal i år har aktiviteten innanfor verkstadnæringane auka noko, og produksjonen av investeringsvarer har difor auka med om lag 1 prosent, samanlikna med kvartalet før. Desse endringane kjem likevel frå eit nivå som er klårt lågare enn på same tid i fjor. Produksjonen av investeringsvarer var om lag 4 prosent lågare enn i 3. kvartal i år samanlikna med same periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. Ein aukande konkurranse og svak etterspurnad frå heimemarknaden har verka inn på dette.

Energivarer

Produksjonen av elektrisk kraft var i september om lag 25 prosent høgare enn i same periode i fjor. Ny informasjon om kraftproduksjonen i august i år viser at denne er 2 prosent lågare enn det som er publisert tidlegare. Desse endringane er lagde inn i produksjonsindeksen.

Produksjonsindeksen for industrien. September 2000. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  September 1999-
september 2000
Januar-september 1999-
januar-september 2000
August-
september 2000
Førre 3 md.
Totalindeksen 2,8 3,5 -0,5 1,4
         
Olje- og gassutvinning     3,6 6,4 -0,9 2,0
Industri -1,6 -2,7 0,0 0,5
Kraftforsyning 25,2 19,0 0,1 -0,2
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -1,8 -2,0 -0,7 2,0
Investeringsvarer -2,3 -5,1 -3,2 1,2
Konsumvarer -0,1 -1,6 1,2 -2,3
Energivarer 5,7 7,7 -1,0 0,7
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.