24337_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24337
Ein liten auke for industrien
statistikk
2000-10-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Ein liten auke for industrien

Produksjonen innanfor industrien har hatt ein liten auke frå juli til august i år, viser sesongjusterte tal. Aktiviteten er likevel lågare enn i tilsvarande periode i fjor, dersom ein samanliknar vekekorrigerte tal.

Ei noko betre utvikling for delar av verkstadnæringane trekkjer opp produksjonen innanfor industrien. Aktiviteten, for dei fleste næringane, er likevel klart lågare enn i tilsvarande periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. Produksjonen av metallvarer kan vise til ein auke dersom vi samanliknar med tilsvarande periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. Samla er produksjonen om lag 3 prosent lågare. Lågare produksjon innanfor nærings- og nytingsmiddel og i grafisk industri har også verka inn.

Produksjon av energivarer

Produksjonen innanfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning har hatt ein sesongjustert nedgang på om lag 2 prosent frå juli til august. Dette er knytt til ein noko lågare oljeproduksjon enn i juli. Fleire oljefelt har hatt driftsstans i delar av august. Samla produksjon av kraft i august er klart høgare enn på same tid i fjor, viser vekekorrigerte tal.

Produksjonsindeksen for industrien. August 2000. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  August 1999-
august 2000
Januar-august 1999-
januar-august 2000
Juli-august 2000 Førre 3 md.
Totalindeksen 1,0 3,6 -2,3 -0,8
         
Olje- og gassutvinning          2,9 6,8 -4,3 -0,2
Industri -3,2 -2,8 0,6 -1,8
Kraftforsyning 13,1 18,6 -0,1 0,8
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 0,1 -2,0 0,4 0,3
Investeringsvarer -6,0 -5,5 3,6 -0,9
Konsumvarer -6,1 -1,9 1,2 -5,1
Energivarer 3,9 7,9 -2,9 0,3
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.