24349_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24349
Små endringar i industrien
statistikk
2000-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringar i industrien

Det har vore ein nedgang på 3,6 prosent i industriproduksjonen frå juli i fjor til juli i år, viser vekekorrigerte tal. Ein klår auke i oljeproduksjonen trekkjer likevel totalindeksen opp frå juni til juli i år.

Nærings- og nytingsmiddelindustrien har hatt ei svak utvikling i juli i år. Produksjonen har vore 6,8 prosent lågare enn i tilsvarande periode i fjor. Dette heng mellom anna saman med ein lågare produksjon av øl og mineralvatn. Utviklinga innanfor grafisk industri og delar av verkstadnæringane har også vore svakare enn i tilsvarande periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. Metallindustri og kjemisk industri kan vise til ei positiv utvikling sidan juli i fjor, knytt til god eksportretta etterspurnad.

Tal for juli og august er noko meir usikre enn for andre periodar i året. Dette heng mellom anna saman med industrien si ferieavvikling. Grunnlaget for ein god analyse av denne perioden vert betre når tala for august er klåre.

Sesongjustert auke frå juni til juli

Det har vore ein sesongjustert auke i industriproduksjonen på 1,4 prosent frå juni til juli i år. Kjemisk industri og produksjon av aluminium har hatt ei positiv utvikling frå juni til juli i år, viser sesongjusterte tal.

Stor auke i oljeproduksjonen

Den norske oljeproduksjonen har vore på eit rekordhøgt nivå i juli 2000. Det har vore ein klår auke frå juni i år, då produksjonen var lågare enn normalt. Dette var knytt til stans for vedlikehald på fleire felt. Totalindeksen var om lag 6 prosent høgare enn i tilsvarande periode i fjor, viser vekekorrigerte tal.

Produksjonsindeksen for industrien. Juli 2000. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  Juli 1999-
juli 2000
Januar-juli 1999-
januar-juli 2000
Juni-juli 2000 Førre 3 md.
Totalindeksen 5,8 4,0 4,7 -0,3
         
Olje- og gassutvinning                10,3 7,3 7,4 0,9
Industri -3,6 -2,8 1,4 -3,1
Kraftforsyning 8,9 19,4 -0,1 4,6
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -5,6 -2,2 -0,6 -3,6
Investeringsvarer -9,9 -5,5 -1,0 -4,3
Konsumvarer -6,3 -0,7 -6,3 -2,9
Energivarer 7,2 8,1 -5,2 1,6
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.