24358_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24358
Nedgang i 1. halvår
statistikk
2000-08-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i 1. halvår

Det har vore ein nedgang på 2,6 prosent i industriproduksjonen gjennom 1. halvår samanlikna med tilsvarande periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. Verkstadindustrien har hatt ein klår nedgang, medan delar av den tradisjonelle eksportindustrien har hatt ei positiv utvikling.

Transportmiddel- og metallvareindustrien har hatt den svakaste utviklinga i verkstadnæringane knytt til ein svak etterspurnad frå den norske marknaden. I eksportindustrien har produksjonen av ikkje-jernhaldige metall hatt ei god utvikling. Her har det vore ein auke på om lag 4 prosent gjennom dei seks første månadene i år, samanlikna med tilsvarande periode i fjor. Samla produksjon av innsatsvarer var likevel om lag 2 prosent lågare i 1. halvår i år samanlikna med same periode i fjor, viser vekekorrigerte tal.

Olje- og gassutvinning

Samla olje- og gassutvinning, inkludert tenester til næringa, var om lag 7 prosent høgare i 1. halvår i år samanlikna med tilsvarande periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. Sesongjusterte tal viser ein nedgang på om lag 5 prosent frå mai til juni i år. Dette er knytt til aktiviteten i leiteboringa etter olje og gass som var svært låg i juni samanlikna med mai, og ein noko lågare oljeproduksjon frå enkelte felt.

Endringstal

Det har vore ein sesongjustert nedgang i industriproduksjonen på om lag 2 prosent frå mai til juni i år. Sesongjusterte og vekekorrigerte endringstal har ikkje teke omsyn til driftsstans i samband med Kristi himmelfartsdag og i pinsa. Desse heilagdagane var i år i juni, medan dei var i mai i fjor. Vekekorrigerte endringstal viser at det vore ein nedgang på 6,6 prosent frå juni i fjor til juni i år.

Produksjonsindeksen for industrien. Juni 2000. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  Juni 1999-juni 2000 Januar 1999-juni 1999-
januar 2000-juni 2000
Mai 2000-juni 2000 Forrige 3 md.
Totalindeksen 1,2 3,8 -4,5 -1,4
         
Olje- og gassutvinning 4,7 6,8 -4,7 -1,3
Industri -6,6 -2,6 -1,9 -3,6
Kraftforsyning 24,4 20,9 -2,0 6,1
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -5,6 -2,2 -0,6 -3,6
Investeringsvarer -9,9 -5,5 -1,0 -4,3
Konsumvarer -6,3 -0,7 -6,3 -2,9
Energivarer 7,2 8,1 -5,2 1,6
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.