24367_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24367
Auka produksjon i energinæringane
statistikk
2000-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auka produksjon i energinæringane

Ein auka produksjon av energivarer løfta totalproduksjonen frå april til mai i år. Innan industrien var det berre små endringar, viser sesongjusterte tal.

Gjennom dei 5 første månadene i år har olje- og gassutvinninga auka med om lag 7 prosent samanlikna med same periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. For produksjonen av elektrisk kraft var auken på om lag 20 prosent i same periode.

Utviklinga innan industrien

Dersom vi ser på perioden frå januar til mai 2000, er produksjonen innan industrien om lag 2 prosent lågare enn i tilsvarande periode i fjor. Dette heng mellom anna saman med ein klår nedgang i produksjonen av investeringsvarer. Produksjonen innan industrien var 3,9 prosent lågare i mai i år enn i tilsvarande periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. Industri knytt til bygging og innreiing av oljeplattformer og transportmiddel har hatt den svakaste utviklinga dei siste tolv månadene. Streiken i privat sektor i mai i år har også virka negativt inn på produksjonen av transportmiddel og oljeplattformer denne månaden.

Tradisjonell eksportindustri

Kjemisk industri har hatt ein nedgang frå april til mai knytt til stans for vedlikehald hos sentrale aktørar. Industri knytt til treforedling, trelast og trevarer har hatt ei positiv utvikling dei siste seks månadene. Produksjonen innan treforedling var om lag 9 prosent høgare i mai i år samanlikna med same periode i fjor, medan produksjonen av aluminium var om lag 7 prosent høgare enn i mai i fjor.

Produksjonsindeksen for industrien. Mai 2000.
Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  Mai 1999-
mai 2000
Januar 1999-mai 1999-
januar 2000-mai 2000
April 2000-
mai 2000
Forrige
3 md.
Totalindeksen 5,1 4,1 2,2 0,2
         
Olje- og gassutvinning 8,1 7,1 5,5 0,5
Industri -3,9 -1,8 -0,3 -1,7
Kraftforsyning 31,2 20,4 4,5 10,1
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -3,3 -1,5 -0,6 -2,5
Investeringsvarer -11,0 -4,6 -2,0 -1,5
Konsumvarer 1,4 0,4 1,6 0,3
Energivarer 11,1 8,3 5,4 2,7
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.