24372_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24372
Nedgang for industrien
statistikk
2000-06-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang for industrien

Gjennom dei fire første månadene av 2000 har det vore ein nedgang på 1,3 prosent i industriproduksjonen samanlikna med same periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. Verkstadnæringane har hatt den svakaste utviklinga.

Vekekorrigerte tal for april 2000 viser at produksjonen innanfor industrien var om lag 4 prosent lågare enn i april 1999. Ein klår nedgang innanfor produksjon av investeringsvarer og innsatsvarer har verka inn på dette. Maskinvare-, metallvare- og transportmiddelindustrien har hatt den svakaste utviklinga dei siste 12 månadene. Endringstala må handsamast med varsemd då påska i år fall i april, medan den var delt mellom mars og april i 1999. Dei same næringane har likevel hatt ei klår negativ utvikling når vi samanliknar dei fire første månadene i 2000 med tilsvarande periode i 1999. Her har til dømes metallvareindustrien hatt ein nedgang på om lag 10 prosent. Nærings- og nytingsmiddelindustrien og kjemisk industri er med på å trekkje ned produksjonen innanfor industrien frå mars til april i år.

Produksjon av energivarer

Ein sesongjustert nedgang i produksjonen av energivarer frå mars til april i år trekkjer ned totalindeksen. Ein nedgang i gassproduksjonen i april gjer at indeksen for olje- og gassutvinning fell om lag 5 prosent frå mars til april. Samla produksjon av energivarer frå januar til april i år er likevel større enn i tilsvarande periode i fjor.

Produksjonsindeksen for industrien. April 2000. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  April 1999-
april 2000
Januar 1999-april 1999-
januar 2000-april 2000
Mars 2000-
april 2000
Forrige 3 md.
Totalindeksen 2,7 4,1 -1,9 -0,2
         
Olje- og gassutvinning        5,2 6,9 -5,0 0,1
Industri -4,2 -1,3 -1,7 -1,0
Kraftforsyning 24,8 18,1 -1,7 10,5
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -5,1 -1,0 -1,6 -1,7
Investeringsvarer -6,3 -3,0 -0,9 0,0
Konsumvarer -0,4 0,1 -1,8 0,1
Energivarer 7,2 7,5 -2,9 1,4
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.