24380_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24380
Energinæringane løfta produksjonen
statistikk
2000-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Energinæringane løfta produksjonen

Ein auka produksjon av energivarer har løfta totalindeksen i 1. kvartal 2000 samanlikna med 4. kvartal 1999. For industrien er det små endringar.

I mars har det vore ein klår sesongjustert auke i kraftproduksjonen, og vekekorrigerte tal viser at produksjonen var om lag 27 prosent høgare enn i tilsvarande periode i fjor. Det har vore ein auke i eksporten av kraft i mars. Olje- og gassproduksjonen var om lag 12 prosent høgare enn i tilsvarande periode i fjor.

Svak utvikling i industrien

Industrien slit enno med ei svak utvikling i produksjon og etterspurnad. Sesongjusterte tal viser at produksjonen har vore om lag uendra gjennom dei siste ni månadene, og dersom vi samanliknar 1. kvartal i år med tilsvarande periode i fjor, har det vore ein liten nedgang. Situasjonen i verkstadindustrien pregar biletet, men det er store bransjevise forskjellar. Spesielt eksportretta industri er inne i ein god periode.

Produksjonsindeksen for industrien. Mars 2000. Prosentvis
endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  Mars 1999-
mars 2000
Januar-mars 1999-
januar-mars 2000
Februar 2000-
mars 2000
Førre 3 md.
Totalindeksen 8,2 4,5 1,0 1,4
         
Olje- og gassutvinning 12,1 7,6 0,6 1,0
Industri 1,5 -0,4 0,2 0,2
Kraftforsyning 26,7 16,3 6,2 13,8
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 1,3 0,2 0,8 0,2
Investeringsvarer 1,3 -2,0 -0,8 1,7
Konsumvarer 2,4 0,3 0,9 0,6
Energivarer 12,9 7,7 0,7 1,9
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.