24383_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24383
Investeringsvarer trekkjer ned
statistikk
2000-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Investeringsvarer trekkjer ned

Produksjonen innanfor industrien var i februar i år 2,7 prosent lågare enn i tilsvarande periode i fjor, viser vekekorrigerte tal. Ein klår nedgang i produksjonen av investeringsvarer knytt til aktiviteten i Nordsjøen har verka inn på dette.

Innanfor produksjon av investeringsvarer har metallvare- , maskin- og transportmiddelindustrien hatt den sterkaste nedgangen gjennom det siste året. Transportmiddelindustrien har likevel ein betre ordresituasjon no enn i siste halvdel av 1998 og første halvdel av 1999. Denne auken kjem i hovudsak frå marknaden innanlands, og ser ut til å vere fordelt på fleire aktørar i næringa. Produksjonen i verkstadnæringane utanom oljeplattformer var likevel rundt 10 prosent lågare enn i februar 1999.

Lågare investeringar til feltutbygging i Nordsjøen gjennom 1999 har redusert produksjonen av investeringsvarer. Innanfor oljeplattformer har den eksisterande aktiviteten blitt noko utvida. Den var om lag 2 prosent lågare enn i same periode i fjor. Tilgangen på nye ordrar for oljeplattformer har hatt ein auke frå botnnoteringa i 4. kvartal 1998. Dette har likevel ikkje vore nok for ein auke i ordrereservane. Ein vidare nedgang i investeringsaktiviteten for år 2000 knytt til feltutbygging vil også virke negativt inn på aktiviteten i næringa.

Vekst i delar av industrien

Ein auke i den tradisjonelle vareeksporten gjennom det siste halve året har sikra delar av industrien ei positiv utvikling. Produksjonen av aluminium har auka med om lag 2 prosent i denne perioden. I februar i år var produksjonen om lag 5 prosent høgare enn i tilsvarande periode i fjor. Det har elles vore ein sesongjustert auke i nærings- og nytelsesmiddelindustrien på 1,1 prosent frå januar til februar i år. Dette heng saman med ein auke i produksjonen av kjøtt og fiskevarer i høve til same periode i fjor.

Produksjonsindeksen for industrien. Februar 2000. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  Februar 1999-
februar 2000
Desember 1998-februar 1999-
desember 1999-februar 2000
Januar 1999-
februar 2000
Forrige 3 md.
Totalindeksen 2,5 4,4 0,3 3,6
         
Olje- og gassutvinning 6,4 7,4 4,1 4,2
Industri -2,7 -1,6 -0,7 0,3
Kraftforsyning 11,0 12,7 1,8 12,7
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -2,8 -0,2 -2,4 0,7
Investeringsvarer -5,8 -6,0 -0,8 -1,4
Konsumvarer 0,0 0,5 1,3 0,8
Energivarer 5,9 7,2 3,9 4,6
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.