24436_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24436
Svak produksjonsutvikling
statistikk
1999-10-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 1999

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak produksjonsutvikling

Industriproduksjon gikk ned med 2 prosent gjennom de første åtte månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor viser ukekorrigerte tall. Svakere utvikling i næringsmiddelindustrien og deler av eksportindustrien ligger bak utviklingen. Fra juli til august i år viser produksjonen en sesongjustert nedgang på 0,6 prosent.

Industriproduksjonen i august viser en nedgang på 5,2 prosent hvis man sammenligner ukekorrigerte tall for samme måned i fjor. Sesongjusterte tall viser en svak nedgang gjennom sommeren. Det kan blant annet forklares med lavere etterspørsel hovedsakelig på hjemmemarkedet og økende konkurranse for mange sektorer.

Utvikling innen industrien

Næringsmiddelindustrien har hatt en svak produksjonsutvikling hittil i år. Produksjonen av fisk og fiskevarer har hatt en nedgang preget av en ekstraordinær råstoffmangel i sommermånedene. Svikt i ordresituasjonen for metallvareindustrien trakk aktiviteten i bransjen ned. Transportmiddelindustrien har hatt en sesongjustert nedgang de siste to måneder. Også her er det en svak utvikling i ordretilgangen som har påvirket situasjonen. Bildet av lavere produksjonsaktivitet for bransjen finner også støtte i andre statistikker. Metallindustrien og elektroteknisk og optisk industri viser fortsatt positiv utvikling. Dette har sammenheng med en fortsatt god eksportrettet etterspørsel.

En økning i produksjon av energivarer

Olje- og gassutvinning har hatt en sesongjustert oppgang på om lag 4 prosent fra juni til august sammenlignet med de tre forrige månedene. Det skyldes blant annet at nye oljefelt er kommet i produksjon gjennom 1999. Variasjoner i tidspunkt for vedlikeholdsstans på flere felt bidrar til at oljeproduksjonen i august er på et annet nivå enn på samme tid i fjor. Produksjonen i kraftforsyningen viser en økning på 7,3 prosent, ukekorrigert, fra august i år til august i fjor. Økt produksjon av energivarer bidrar tungt til veksten i totalindeksen i samme periode.

Tabell 1    Produksjonsindeksen for industrien, august 1999. Prosentvis endring   
  Ukekorrigert Sesongjustert
  Aug. 98-aug. 99 Jan.-aug. 98-jan.-aug.99 Juli 99-aug. 99 Forrige 3 md.
Totalindeksen 4,9 -1,0 -1,3 4,4
         
Olje- og gassutvinning 22,2 -1,9 1,9 3,9
Industri -5,2 -2,0 -0,6 -0,2
Kraftforsyning 7,3 6,7 -4,7 16,4
         
Etter varetype        
   Innsatsvarer -8,0 -3,0 -0,9 -0,6
   Investeringsvarer -1,6 0,6 3,0 2,1
   Konsumvarer -2,9 -2,9 1,3 -0,5
   Energivarer 19,0 -0,5 0,6 5,4

1Omregnet til standardmåned og korrigert for ulike antall arbeidsdager per uke.

Frigitt 4. oktober 1999 (C) Statistisk sentralbyrå