243866_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243866
Industriomsetningen faller ytterligere
statistikk
2016-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 3,9 prosent i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen faller ytterligere

Industriomsetningen hadde en nedgang på 3,8 prosent i perioden november 2015-januar 2016 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra desember 2015 til januar 2016 var det også en nedgang på 1,6 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Januar 2016 / Desember 2015November 2015 - Januar 2016 / August 2015 - Oktober 2015Januar 2016 / Januar 2015Januar 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-1,1-7,3-9,7113 826
Utvinning og utvinningstjenester-5,6-12,9-19,741 301
Bergverksdrift-21,2-15,0-34,6660
Industri-1,6-3,8-3,957 562
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,82,34,015 554
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-6,2-3,5-3,19 065
Metallindustri-1,2-3,8-11,24 504
Maskinindustri-8,4-12,9-31,74 991
Bygging av skip og oljeplattformer0,11,99,74 877
Kraftforsyning26,5-2,43,814 303

Indeksnivået for industriomsetningen var 141,9 (2005=100) i perioden november 2015-januar 2016, mot 147,5 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: markert fall for maskinindustri

Sesongjusterte tall viser at maskinindustri hadde en betydelig nedgang på 12,9 prosent i perioden november 2015-januar 2016 sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Nedgangen i industrien ble ytterligere forsterket av fall i:

  • Metallindustri
  • Metallvareindustri
  • Maskinreparasjon og -installasjon
  • Gummi, plast og mineralsk industri
  • Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri
  • Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

På den annen side hadde næringene næringsmiddelindustri, bygging av skip og oljeplattformer, samt papir og papirvareindustri vekst i samme perioden. For næringsmiddelindustrien var det særlig undergruppene bearbeiding og konservering av fisk og produksjon av kjøtt og kjøttvarer som bidro til veksten. Enkelte store leveranser innenfor bygging av skip stod bak veksten i bygging av skip og oljeplattformer.

Månedsendring: nedturen fra 2015 fortsetter inn i 2016

Fra 2014 til 2015 var det en negativ årsendring i industriomsetningen på 1,4 prosent. Den negative trenden fortsetter inn i 2016, og omsetningen falt videre med 1,6 prosent fra desember 2015 til januar 2016, viser sesongjusterte månedstall.

Maskinindustri og den store næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til nedgangen med omsetningsfall på henholdsvis 8,4 og 6,2 prosent. Lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren forklarer mye av nedgangen i maskinindustrien. For oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri kan nedgangen knyttes til prisfall innenfor petroleums- og kullvareindustrien.

Det var også en betydelig reduksjon for næringene metallvareindustri og annen verkstedindustri. Næringsendring av noen enheter som hadde stor vekt innen annen verkstedindustri, bidro i stor grad til en nedgang på 16 prosent i denne næringen.

Omsetningsvekst i næringsmiddelindustri, maskinreparasjon og -installasjon i tillegg til papir- og papirvareindustri bidro til å dempe den negative utviklingen i industriomsetningen fra siste måned i 2015 til første måned i 2016.

Tolvmånedersendring: stort fall for maskinindustri sammenlignet med januar 2015

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 3,9 prosent fra januar 2015 til januar 2016. Oppgangen i hjemmemarkedet utgjorde 1,3 prosent, mens vi i eksportmarkedet så en sterk nedgang på 9,9 prosent. Den største bidragsyteren til nedgangen var maskinindustri, hvor fallet var på 31,7 prosent. Som nevnt ovenfor medvirket lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren til nedgangen.

Det største positive bidraget til å dempe nedgangen var næringsmiddelindustri, mens papir- og papirvareindustri viste den største prosentvise oppgangen, 21,6 prosent, i denne perioden.

Månedsendring: vekst i Norge, mens eurosonen er uendret i desember 2015

Norsk industriomsetning gikk opp med 3,1 prosent fra november til desember 2015, viser sesongjusterte tall. For landene som inngår i eurosonen, var industriomsetningen samlet sett uendret. Ellers i Norden viste Sverige en nedgang på 2,4 prosent, mens Danmark hadde en oppgang på 2 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat.