Årsendring i industriomsetningen fra 2014 til 2015

Industriomsetningen falt i 2015

Publisert:

Industriomsetningen sank 1,4 prosent fra 2014 til 2015. Det var hjemmemarkedet som stod for nedgangen med et fall på 4,4 prosent, mens det var en omsetningsvekst på 3,1 prosent i eksportmarkedet.

Årstall for industriomsetningen viser en nedgang fra 830 til 818 milliarder kroner, ifølge statistikken omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Dette tilsvarer en årsendring på -1,4 prosent. 

Fra 3. kvartal 2014 til utgangen av det første halvåret i 2015 viste omsetningen en stabil trend, men i andre halvdel av 2015 begynte en fallende utvikling. Hjemmemarkedet falt med 4,4 prosent fra 2014 til 2015, mens eksportmarkedomsetningen hadde en oppgang på 3,1 prosent. Svekket norsk valutakurs medvirket delvis til å trekke opp eksportmarkedomsetningen. 

Figur 1

Industriomsetning, etter næring. Ujusterte tall

Oljenedturen rammet flere næringer

Fem av syv næringer som har høyest vekt i den totale industriomsetningen, falt fra 2014 til 2015. Næringer som leverer til olje- og gassektoren, bidro mest til den samlede nedgangen i industriomsetningen. 

Den største bidragsyteren til nedgangen var næringen bygging av skip og oljeplattformer hvor det var et omsetningsfall på 13,7 prosent. Skipsprodusenter opplevde sammen med produsenter av oljeplattformer og moduler kraftig omsetningsreduksjon. 

Maskindustrien, som er en annen stor leverandør til olje- og gassektoren, gikk også ned med 4,1 prosent. Selv om maskinindustrien totalt sett hadde negativ utvikling i omsetningen, viste næringen en kraftig omsetningsvekst på eksportmarkedet, der svekkelsen av kronekursen kan ha bidratt til veksten. Ifølge produksjonsindeksen hadde disse næringene en kraftig volumvekst i perioden 2012-2014, før produksjonsvolumet falt betydelig fra 2014 til 2015. Synkende investeringsaktivitet i olje- og gassektoren forklarer mye av både omsetnings- og volumnedgangen i disse næringene. 

Redusert etterspørsel fra olje- og gassnæringen førte også til en kraftig nedgang i omsetning for metallvareindustri og maskinreparasjon og –installasjon. For maskinreparasjon og –installasjon bidro alle betydelige underaggregater til en samlet nedgang på 12,6 prosent. 

Figur 2

Omsetning i utvalgte næringer med negativ årsendring. Sesongjusterte tall. 2013=100

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri stod for om lag 15 prosent av den samlede industriomsetningen i 2015. Innenfor denne næringsgruppen var det også en betydelig nedgang i samlet omsetning på 6,8 prosent. Selv om produksjonsvolumet steg i 2015, var lavere priser på raffinerte petroleumsprodukter en viktig årsak til nedgangen i denne næringsgruppen. Undergruppen kjemiske råvarer viste derimot vekst i både omsetning, produksjonsvolum og priser. Dermed bidro undergruppen til å dempe den negative utviklingen. Eksportandelen av omsetningen for denne næringen var i 2015 om lag 77 prosent, og den svekkede norske kronen kan ha bidratt positivt til omsetningsveksten for kjemiske råvarer.

Nedgangen i industrien ble ytterligere forsterket av et omsetningsfall i papir- og papirvareindustrien samt møbel- og annen industri. 

Næringsmiddel svømmer mot strømmen

Selv om omsetningen i industrien samlet viste en nedgang, var det en betydelig vekst i næringsmiddelindustrien på 6,4 prosent. Denne næringen stod alene for om lag en fjerdedel av den totale omsetningen i industrien og er med dét den klart største næringen i industrien målt etter omsetning. Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til oppgangen med en vekst på henholdsvis 6,6 og 5,4 prosent. Underaggregater som bidro mest til denne oppgangen var:

  • Bearbeiding og konservering av fisk
  • Produksjon av kjøtt og kjøttvarer
  • Produksjon av fôrvarer

Næringsmiddelindustrien hadde om lag uendret utvikling i produksjonsvolum fra 2014 til 2015, men bedrede markedspriser bidro til økt omsetning for denne næringen. En viktig årsak til omsetningsveksten var økt eksportverdi av fisk, som ifølge Utenrikshandel med varer steg med om lag 7 prosent i denne perioden. 

Figur 3

Omsetning i utvalgte næringer med positiv årsendring. Sesongjusterte tall. 2013=100

I tillegg hadde metallindustrien en omsetningsvekst på 7,9 prosent, der både hjemme- og eksportmarkedet viste en positiv utvikling. Dette gjaldt spesielt for ikke-jernholdige metaller som gikk opp med 10,9 prosent. Prisindeksen for metallindustrien gikk opp med 10 prosent fra 2014 til 2015, ifølge produsentprisindeksen. Selv om det var en kraftig nedgang på 6,6 prosent i produksjonsvolumet, var prisveksten for metaller med på å oppveie den negative effekten og førte til en markant oppgang i metallindustrien. I siste halvdel av 2015 har det imidlertid vært en negativ utvikling i omsetningen i metallindustrien.

Gummi, plast og mineralsk industri samt trelast- og trevareindustrien viste også en betydelig vekst i perioden som her omtales. 

Årsendringene for industriomsetningen bygger på tall fra omsetningsindeksen

Årsendringene for industriomsetningen bygger på den månedlige statistikken omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Årsendringen beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsendringen må ikke forveksles med tolvmånedersendringen, som angir endringen i indeksen fra en måned ett bestemt år, til samme måned året etter.

Kontakt