201416_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201416
Lite fall i industriomsetningen
statistikk
2015-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 0,8 prosent i perioden august–oktober 2015.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lite fall i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk ned med 0,8 prosent i perioden august–oktober 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra september til oktober 2015 var det også en nedgang på 1,1 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Oktober 2015 / September 2015August 2015 - Oktober 2015 / Mai 2015 - Juli 2015Oktober 2015 / Oktober 2014Oktober 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-0,6-1,2-9,3136 365
Utvinning og utvinningstjenester3,0-3,1-16,753 368
Bergverksdrift-5,9-6,2-7,31 206
Industri-1,1-0,8-3,672 081
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.2,91,26,721 080
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri0,2-3,80,810 304
Metallindustri-12,8-6,3-11,64 755
Maskinindustri1,8-3,4-12,17 094
Bygging av skip og oljeplattformer-14,6-11,4-39,74 045
Kraftforsyning-13,49,2-5,79 711

Indeksnivået for industriomsetningen var 148,1 (2005=100) i perioden august–oktober mot 149,3 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: kraftig omsetningsfall for bygging av skip og oljeplattformer

Industriomsetningen gikk ned med 0,8 prosent i perioden august–oktober 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.

De fleste hovednæringer bidro til å trekke ned omsetningen i denne perioden. Den største bidragsyteren til nedgangen var bygging av skip og oljeplattformer, hvor fallet var på 11,4 prosent. Denne næringen viste også nedgang i produksjonsvolum i samme periode, ifølge produksjonsindeksen. Lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren forklarer mye av denne nedgangen.

Metallindustri gikk ned med 6,3 prosent, der underaggregatet ikke-jernholdige metaller stod for fallet. Ifølge produsentprisindeksen medvirket lavere priser på ikke-jernholdige metaller (målt i norske kroner) til nedgangen i omsetningen.

Nedgangen i industrien ble ytterligere forsterket av fall i maskinindustri, maskinreparasjon og -installasjon, samt næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Omsetningsvekst for næringsmiddelindustri samt gummi, plast og mineralsk industri bidro derimot til å dempe nedgangen i denne perioden.

Månedsendring: markert fall i oktober for metallindustri

Industriomsetningen gikk ned med 1,1 prosent fra september til oktober 2015, viser sesongjusterte månedstall. Metallindustri (ned 12,8 prosent) og bygging av skip og oljeplattformer (ned 14,6 prosent) bidro mest til den negative utviklingen.

Det største bidraget til å dempe omsetningsfallet kom fra næringsmiddelindustri med en vekst på 3,1 prosent. Det var særlig omsetningsvekst i bearbeiding av fisk og fiskevarer samt kjøtt og kjøttvarer som bidro til denne oppgangen. Næringsmiddelindustrien stod for om lag 28 prosent av den totale industriomsetningen

Tolvmånedersendring: betydelig fall for bygging av skip og oljeplattformer

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 3,6 prosent fra oktober 2014 til oktober 2015. Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til nedgangen med fall på henholdsvis 4,5 og 2,3 prosent.

Bygging av skip og oljeplattformer viste en solid nedgang på 39,7 prosent. En vekst på 7,1 prosent i næringsmiddelindustri dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: liten nedgang i eurosonen og Norge fra august til september 2015

Norsk industriomsetning gikk ned med 0,9 prosent fra august til september 2015, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen, opplevde også en nedgang på 0,7 prosent i industriomsetningen. I de nordiske landene viste Sverige og Danmark oppgang på henholdsvis 0,2 og 1,9 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Tall for utvinningstjenester finnes i statistikkbankenÅpne og lesLukk

Fra og med publiseringen for oktober 2016 vil det bli publisert tall for utvinningstjenester. Utvinningstjenester er i henhold til SN 2007 gruppert under næringshovedområdet B Bergverksdrift og utvinning. Virksomheter innenfor næringen leverer blant annet tjenester knyttet til boring av lete-, avgrenings- og produksjonsbrønner, og andre tjenester knyttet til aktivitet offshore som blant annet installering av flytende og faste konstruksjoner over og under havflaten. Tidsserien er fra og med år 2014. Næringen har alltid vært inkludert i aggregatet Utvinning og utvinningstjenester, men nå vil tidsserien også publiseres med egne tall i statistikkbanken.