144855_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144855
Fall i industriomsetningen
statistikk
2014-09-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 2,9 prosent i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fall i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en nedgang på 2,9 prosent i perioden mai til og med juli 2014 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Både hjemme- og eksportmarkedet viste en negativ utvikling, på henholdsvis 3,3 og 0,8 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Juli 2014 / Juni 2014Mai 2014 - Juli 2014 / Februar 2014 - April 2014Juli 2014 / Juli 2013Juli 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft1,7-3,8-6,8127 621
Utvinning og utvinningstjenester0,0-6,8-10,455 918
Bergverksdrift4,8-2,3-2,01 088
Industri1,5-2,9-3,661 806
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,5-0,5-0,116 573
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri0,6-1,0-7,211 486
Metallindustri1,22,58,94 558
Maskinindustri3,9-2,01,36 763
Bygging av skip og oljeplattformer-8,4-13,6-25,94 834
Kraftforsyning10,87,4-4,78 808

Indeksnivået for industriomsetningen var 148,6 (2005=100) i perioden mai til og med juli 2014, mot 153,0 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall .

Tremånedersendring: Markert fall i bygging av skip og oljeplattformer

Den største bidragsyteren til den samlede industrinedgangen på 2,9 prosent var næringen bygging av skip og oljeplattformer, viser sesongjusterte tall. Flere leveranser av ferdige skip og store prosjekter fra februar til april 2014 forårsaket et 13,6 prosent fall i denne næringen i den siste tremånedersperioden. Næringen sto for 8,3 prosent av den totale industriomsetningen i tremånedersperioden. Videre bidro gummi, plast og mineralsk industri til nedgangen, med et fall i omsetningen på 7,7 prosent.

For de store næringsaggregatene næringsmiddel- og drikkevareindustri samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det kun mindre endringer. Imidlertid hadde metallindustri en omsetningsvekst på 2,5 prosent, der underaggregatet ikke-jernholdige metaller stod for veksten. Ifølge produsentprisindeksen har det vært en betydelig prisvekst for metaller i den siste tremånedersperioden.

Månedsendring: Vekst i omsetningen fra juni til juli

Industriomsetningen steg 1,5 prosent fra juni til juli 2014, viser sesongjusterte tall. Både hjemme- og eksportmarkedet hadde en økning.

De fleste næringene økte omsetningen fra juni til juli. De største bidragsyterne til oppgangen i industriomsetningen var metallvareindustri og maskinindustri, med vekst på henholdsvis 8,8 og 3,9 prosent. Prisvekst på metaller bidro til en oppgang i metallindustrien på 1,2 prosent.

I motsatt retning trakk næringene bygging av skip og oljeplattformer samt datautstyrsindustri og elektrisk utstyrsindustri, som hadde en nedgang i omsetningen på henholdsvis 8,4 og 2,2 prosent.

Tolvmånedersendring: Lavere omsetning enn i juli 2013

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned 3,6 prosent fra juli 2013 til juli 2014. Både hjemme- og eksportmarkedet viste en nedgang i industriomsetningen på henholdsvis 5,0 og 1,2 prosent.

Fall i omsetning for næringene bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon bidro til den samlede nedgangen for industrien. Også oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro til å trekke den kalenderjusterte tolvmånedersendringen ned. Det var et markant fall innenfor næringen papir- og papirvareindustri, som hadde en nedgang i omsetningen på 37,1 prosent. Produksjonsindeksen viser også klart lavere produksjonsvolum for denne næringen.

Metallindustri og metallvareindustri økte omsetningen med 8,9 og 3,5 prosent, og bidro til å dempe den negative utviklingen i samlet omsetning for industrien.

Månedsendring: Svak vekst i eurosonen, fall i Norge

Fra mai til juni 2014 hadde norsk industriomsetning en nedgang på 2,6 prosent, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp 0,7 prosent, ifølge EUs statistikks kontor, Eurostat .