144851_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144851
Fortsatt vekst i industriomsetningen
statistikk
2014-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen økte 1,3 prosent i tremånedersperioden mars t.o.m. mai.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk opp med 1,3 prosent i perioden mars til og med mai 2014 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Oppgangen på hjemmemarkedet utgjorde 5,5 prosent, mens eksportmarkedet hadde en nedgang på 5,4 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Mai 2014 / April 2014Mars 2014 - Mai 2014 / Desember 2013 - Februar 2014Mai 2014 / Mai 2013Mai 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-4,0-2,1-1,9134 155
Utvinning og utvinningstjenester-7,8-4,5-6,354 868
Bergverksdrift3,24,74,21 153
Industri-1,31,35,269 023
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-4,54,03,216 686
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri1,1-1,02,411 545
Metallindustri-4,9-3,2-1,64 569
Maskinindustri-3,83,23,16 853
Bygging av skip og oljeplattformer-0,74,111,75 968
Kraftforsyning-1,2-10,8-19,29 112

Indeksnivået for industriomsetningen var 152,9 (2005=100) i perioden mars til og med mai 2014, mot 150,9 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall .

Tremånedersendring: Betydelig vekst i næringsmiddelindustrien

Det største bidraget til omsetningsveksten i industrien i perioden mars til og med mai 2014 sammenlignet med foregående tremånedersperiode kom fra næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Denne næringen, som stod for om lag 24 prosent av den totale industriomsetningen, viste en oppgang på 4,0 prosent. En annen viktig bidragsyter var bygging av skip og oljeplattformer. Flere store leveranser av ferdigstilte skip de siste tre månedene har bidratt til en vekst på 4,1 prosent for næringen samlet sett. På tredjeplass følger maskinindustrien som hadde en omsetningsvekst på 3,2 prosent. Produksjonsindeksen viste også en volumvekst for disse næringene i denne tremånedersperioden.

Selv om kjemiske råvarer alene hadde en oppgang på 2,1 prosent, hadde oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri et fall på 1,0 prosent. Fallet var en følge av betydelig nedgang i omsetningen fra eksportmarkedet. Metallindustri, metallvareindustri så vel som maskinreparasjon og -installasjon bidro også til å dempe industriens omsetningsvekst.

Månedsendring: Nedgang i industriomsetningen fra april til mai

Industriomsetningen falt 1,3 prosent fra april til mai 2014, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes lavere omsetning fra hjemmemarkedet, mens eksportmarkedet viste en oppgang i denne perioden.

Selv om tremånedersperioden viser en betydelig oppgang for næringsmiddel- og drikkevareindustrien, har det ifølge sesongjusterte månedstall vært en markert nedgang på 4,5 prosent i omsetningen fra april til mai. Nedgangen kommer etter et svært høyt nivå i april 2014. Maskinindustri og metallindustri hadde også dårligere omsetningsutviklingi samme tidsrom. Bygging av skip og oljeplattformer viste en liten nedgang.

I motsatt retning trakk næringene maskinreparasjon og -installasjon, data- og elektrisk utstyrsindustri som sammen med metallvareindustri hadde en omsetningsvekst på henholdsvis 13,3, 2,8 og 1,5 prosent. Innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det også en oppgang i den samlede omsetningen på 1,1 prosent.

Tolvmånedersendring: Markert vekst i industriomsetningen fra mai 2013

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med 5,2 prosent fra mai 2013 til mai 2014. Det var særlig eksportmarkedet som trakk omsetningen opp i tolvmånedersperioden, men også hjemmemarkedsomsetningen viste vekst.

De fleste næringene viste oppgang i denne perioden. De største bidragstyrene til oppgangen var næringsmiddelindustri og bygging av skip og oljeplattformer med en vekst på henholdsvis 5,0 og 11,7 prosent.

Økt omsetning for næringene maskinreparasjon og -installasjon, maskinindustri, samt data- og elektrisk utstyrsindustri bidro også til den samlede omsetningsveksten for industrien. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trakk også opp den kalenderjusterte tolvmånedsveksten for industrien.

Veksten i industriomsetningen fra mai 2013 til mai 2014 ble derimot dempet av lavere omsetning for papir- og papirvareindustri og en liten nedgang i omsetning for metallindustrien.

Månedsendring: Større oppgang i omsetningen for Norge enn eurosonen i april 2014

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 3,1 prosent fra mars til april 2014, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp med 0,3 prosent, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat .