141436_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
141436
Lavere kraftproduksjon i 2013
statistikk
2014-02-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2013

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere kraftproduksjon i 2013

Produksjonen av kraft var 134,2 TWh i 2013. Det er en nedgang fra 2012 på 9,2 prosent. 2012 var et år med rekordhøy kraftproduksjon.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Desember 2013ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 127100,0-10,2
Vannkraft12 51295,3-11,2
Varmekraft3152,4-7,2
Vindkraft3002,360,0
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 431100,0-12,7
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass5895,2-4,7
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 87925,20,1
Forbruk i alminnelig forsyning7 96369,7-17,0

Nedgangen i kraftproduksjonen kan blant annet ses i sammenheng med mindre tilsig av vann og lavere fyllingsgrad gjennom store deler av 2013 enn året før. Ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var sum tilsig 126,8 TWh i 2013. Det er 3,2 TWh mindre enn normalt og 6,8 TWh lavere enn i 2012.

Vannkraft dominerende produksjonstype

Av den totale kraftproduksjonen på 134,2 TWh utgjorde vannkraft 96,1 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,5 og 1,4 prosent. Sammenlignet med 2012 var det små endringer i produksjonsandelene.

Nettoeksport av kraft

I 2013 eksporterte Norge 15,1 TWh elektrisk kraft, mens det ble importert 10,1 TWh. Det ga en nettoeksport på 5 TWh. I 2012 var det en nettoeksport på 17,8 TWh.

Liten nedgang i det totale strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 129,2 TWh i 2013, som utgjør en nedgang fra året før på 0,6 prosent. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.

Liten reduksjon i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 34,4 TWh i 2013. Det er en nedgang på 0,1 prosent fra 2012. De kraftintensive næringene hadde en ulik utvikling i strømforbruket i fjor. Mens forbruket i produksjon av ikke-jernholdige metaller økte med 2 prosent, ble forbruket i treforedling og produksjon av kjemiske råvarer redusert med henholdsvis 9 og 2 prosent. Nedgangen innenfor treforedling må ses i lys av nedleggelser av noen virksomheter i 2013. Strømforbruket i produksjon av jern, stål og ferrolegeringer var tilnærmet uendret fra 2012 til 2013.

Nedgang i forbruket innenfor utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen, var 6,2 TWh i 2013. Sett i forhold til året før er det et fall på 2,1 prosent. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.

Oppgang i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 76,6 TWh i 2013, en økning på 0,9 prosent sammenlignet med 2012. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.