7543_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7543
Kraftproduksjon på rekordnivå
statistikk
2009-02-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftproduksjon på rekordnivå

Det ble produsert hele 142,7 terrawattimer (TWh) elektrisk kraft i 2008. Dette er 3,6 prosent mer enn i 2007 og bare 0,1 TWh lavere enn produksjonsrekorden fra 2000.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i desember. 1993-2008. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Den høye produksjonen må ses i lys av store tilsig og magasinfylling over medianverdien fram til september samt høye elektrisitetspriser. Ifølge NVE var tilsiget 131 TWh i 2008, noe som er 11 TWh mer enn normalt.

I 2008 ble det eksportert 17,3 TWh elektrisk kraft, mens vi importerte 3,4 TWh. Dette ga en netto eksport på 13,9 TWh; det nest høyeste nivået på 2000-tallet. Etter årtusenskiftet har Norge hatt nettoeksport i 2000, 2002, 2005, 2007 og 2008, mens vi har hatt nettoimport i de fire andre årene. Gjennomsnittlig årlig nettoeksport i perioden 2000-2008 har vært 4,5 TWh.

Produksjonen av elektrisk kraft i desember 2008 var 14 260 gigawattimer (GWh). Dette er en økning på 10,4 prosent sammenliknet med samme måned i 2007 og det nest høyeste nivået som er registrert for desember.

Fortsatt høyt strømforbruk

Til tross for vesentlig høyere strømpriser og om lag uendret middeltemperatur i 2008 økte forbruket i alminnelig forsyning med 0,8 prosent fra 2007. Dette må ses i sammenheng med forholdsvis høy økonomisk vekst gjennom perioden 1.-3. kvartal i fjor. Foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap viser at BNP for Fastlands-Norge i de tre første kvartalene av 2008 var 3 prosent høyere enn i samme periode året før. Økt produksjon av varer og tjenester bidrar til å øke behovet for elektrisitet. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-desember 2008. GWh

Det samlede forbruket av elektrisitet innenfor kraftintensiv industri økte med 1,5 prosent fra 2007. Mens forbruket innenfor kjemiske råvarer og jern, stål samt ferrolegeringer ble redusert med henholdsvis 2,3 og 6,5 prosent, økte forbruket innenfor ikke-jernholdige metaller (hovedsakelig aluminium) med 6,5 prosent.

Det totale bruttoforbruket av strøm i 2008 var 128,8 TWh, en økning på 0,9 prosent sammenliknet med 2007. Bruttoforbruket inkluderer pumpekraft, eget forbruk i kraftstasjonene og nettap i tillegg til forbrukskategoriene ovenfor.

Forbruket i alminnelig forsyning i desember 2008 var 9 105 GWh, noe som er om lag det samme som nivået fra desember 2007.

Forbruket i kraftintensiv industri i desember 2008 var 2 752 GWh, en nedgang på 4,9 prosent sammenliknet med samme måned i året før.

Sesongkorrigerte tall

Fra november til desember økte det løpende forbruket i alminnelig forsyning med 13,1 prosent, mens sesongkorrigerte tall viste en oppgang på 0,2 prosent. Dette betyr at mesteparten av økningen har sammenheng med normale sesongvariasjoner, særlig knyttet til temperaturforskjeller mellom november og desember. Gjennom 2008 indikerer trenden i de sesongkorrigerte tallene en svak stigning i strømforbruket.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: