7549_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7549
Nedgang i strømforbruket i september
statistikk
2008-11-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i strømforbruket i september

Bruttoforbruket av elektrisitet i september var 9 053 gigawattimer (GWh), en nedgang på 3,0 prosent sammenliknet med samme måned i 2007. Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning viste en nedgang på 3,9 prosent fra september i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-september 2008. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i september. 1993-2008. GWh

Forbruket i alminnelig forsyning i september var 5 458 GWh, en nedgang på 3,9 prosent fra samme måned i fjor. Dette kan sees i sammenheng med høye elektrisitetspriser og høyere temperatur. Gjennomsnittlig månedstemperatur for Norge som helhet var om lag én grad høyere i september 2008 enn i samme måned i 2007. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Sesongkorrigerte tall

Fra august til september økte det løpende forbruket i alminnelig forsyning med 16,3 prosent. Sesongkorrigerte tall viser imidlertid at forbruket var om lag uendret. Dette betyr at hele økningen i forbrukstallene har sammenheng med normale sesongvariasjoner, særlig knyttet til temperaturforskjeller mellom august og september. Hittil i 2008 indikerer trenden i de sesongkorrigerte tallene en utflating i strømforbruket.'

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-september 2008. GWh

Forbruket hittil i år

Så langt i år utgjør forbruket i alminnelig forsyning om lag 58 terawattimer (TWh), noe som er en økning på 1,1 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. I perioden januar-september 2008 økte forbruket i treforedling og transport med henholdsvis 1,9 og 4,9 prosent, mens forbruket i bergverk og oljeraffinerier gikk tilbake med 1,6 prosent. Hittil i år utgjør forbruket i kraftintensiv industri om lag 26 TWh, en økning på 2,5 prosent sammenliknet med samme periode i 2007.

Nedgang i produksjonen i september

Produksjonen av elektrisk kraft i september var 10 231 GWh, en nedgang på 11,9 prosent sammenliknet med samme måned i 2007, men likevel det tredje høyeste nivået som er registrert for september. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå gjennom store deler av september under medianverdien og var 82,7 prosent ved utgangen av uke 39. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 87,6 prosent.

Høy produksjon og nettoeksport hittil i år

Så langt i år har det blitt produsert om lag 103 TWh, en økning på 2,5 prosent sammenliknet med samme periode i 2007. Den høye produksjonen hittil i 2008 må sees i lys av store tilsig og magasinfylling over medianverdien fram til september. I perioden januar-september i år var Norges nettoeksport om lag 10 TWh. Til sammenlikning var nettoeksporten for samme periode i tidligere år med høy eksport på 2000-tallet, det vil si i 2000, 2005 og 2007 henholdsvis 15, 8 og 9 TWh.

Sesongvariasjon

Forbruket i alminnelig forsyning påvirkes sterkt av sesongvariasjon gjennom året. Den viktigste kilden til sesongvariasjon er temperatur, men også sesongvariasjoner i produksjon og konsum kan bidra.

De sesongjusterte tallene sier noe om at en økning (nedgang) i de ujusterte forbruksdataene bare skyldes sesongvariasjon, eller om vi har en underliggende økning (nedgang) i strømforbruket.

For mer informasjon om sesongjustering av strømforbruket innenfor alminnelig forsyning, se:

http://www.ssb.no/emner/10/90/notat_200846/notat_200846.pdf

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: