7551_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7551
Nedgang i forbruket i august
statistikk
2008-10-10T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i forbruket i august

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning viste i august en nedgang på 3,5 prosent fra august 2007. Sammenliknet med juli 2008 ble det sesongjusterte forbruket redusert med 0,5 prosent. Hittil i 2008 indikerer trenden av de sesongkorrigerte tallene en utflating i strømforbruket.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i august. 1993-2008. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-august 2008. GWh

Forbruket i alminnelig forsyning i august var 4 691 GWh, en nedgang på 3,5 prosent fra samme måned i fjor. Dette kan sees i sammenheng med høye elektrisitetspriser. Fra juli økte det løpende forbruket med 5,4 prosent, mens sesongkorrigerte tall viser en nedgang på 0,5 prosent. Økningen har sammenheng med normale sesongvariasjoner, særlig knyttet til ferieavviklingen i juli. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av dette forbruket.

I kraftintensiv industri utgjorde forbruket i august 2 921 GWh. Dette er 3,3 prosent høyere enn i samme måned i fjor og det tredje høyeste nivået som er registrert. Bruttoforbruket av elektrisitet i august var 8 393 GWh, en nedgang på 2,9 prosent sammenliknet med samme måned i 2007.

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-august 2008. GWh

Produksjon av elektrisitet

Produksjonen av elektrisk kraft i august var 10 011 GWh, en nedgang på 10,9 prosent sammenliknet med samme måned i 2007, men likevel det tredje høyeste nivået som er registrert for august. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå litt over medianverdien gjennom august og var 85,6 prosent ved utgangen av uke 35. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 84,8 prosent.

Høy nettoeksport av kraft hittil i år

Norge importerte i august 129 GWh, mens vi eksporterte 1 747 GWh. Dette ga en nettoeksport på 1 618 GWh. Så langt i år har Norges nettoeksport vært om lag 9,3 TWh, en økning på 2,6 TWh sammenliknet med samme periode i fjor.

Sesongvariasjon

Forbruket i alminnelig forsyning påvirkes sterkt av sesongvariasjon gjennom året. Den viktigste kilden til sesongvariasjon er temperatur, men også sesongvariasjoner i produksjon og konsum kan bidra.

De sesongjusterte tallene sier noe om en økning (nedgang) i de ujusterte forbruksdataene bare skyldes sesongvariasjon, eller om vi har en underliggende økning (nedgang) i strømforbruket.

For mer informasjon om sesongjustering av strømforbruket innenfor alminnelig forsyning, se:

http://www.ssb.no/emner/10/90/notat_200846/notat_200846.pdf

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: