7553_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7553
Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning
statistikk
2008-09-10T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning

Til tross for høye temperaturer og høye strømpriser var strømforbruket innenfor alminnelig forsyning rekordhøyt i juli. Dette må ses i sammenheng med høy økonomisk aktivitet. Forbruket i kraftintensiv industri var også høyt med 2 872 GWh, det tredje høyeste nivået som er registrert for juli.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-juli 2008. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juli. 1993-2008. GWh

Forbruket i alminnelig forsyning i juli var 4 455 GWh, en økning på 1,0 prosent sammenliknet med samme måned i 2007. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av dette forbruket.

Sesongkorrigerte forbrukstall

Vi publiserer nå også sesongjusterte tall for forbruket i alminnelig forsyning. Forbruket har et tydelig sesongmønster gjennom året med høye verdier gjennom vinteren, reduksjon gjennom sommermånedene og stigning gjennom høstmånedene.

Sammenliknet med juni 2008 falt forbruket i juli med 8,2 prosent. Sesongjusterte tall for forbruket i alminnelig forsyning var imidlertid om lag uendret. Dette betyr at hele nedgangen i forbrukstallene må ses i sammenheng med en systematisk sesongvariasjon. En opplagt årsak til sesongmønsteret i juli er ferieavviklingen.

En av figurene viser månedlige sesongjusterte nivåtall og ujusterte nivåtall for alminnelig forsyning i GWh i perioden 2000-2008. Vi ser at på tross av sesongkorreksjonen er det noen ikke-forklarte variasjoner.

Sesongjusterte nivåtall og ujusterte nivåtall per måned. Januar 2000-juli 2008. Alminnelig forsyning. GWh

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-juli 2008. GWh

Sesongjusterte tall er rensket for all systematisk sesongvariasjon. Trenden av de sesongkorrigerte tallene beskriver den underliggende veksten i forbruket. Trenden indikerer at strømforbruket i alminnelig forsyning flater ut på rundt 6 600 GWh i perioden 2000(1)-2008(7).

Rekordhøy produksjon

Produksjonen av elektrisk kraft i juli var 10 396 GWh. Dette er det høyeste nivået som er registrert for juli og 0,2 prosent mer enn i samme måned i fjor. Den høye produksjonen må ses i lys av store tilsig og god magasinfylling. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå over medianverdien i juli og var 84,8 prosent ved utgangen av uke 30. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 82,2 prosent.

Høy nettoeksport av kraft

Norge importerte i juli 109 GWh, mens vi eksporterte 2 045 GWh. Dette ga en nettoeksport på 1 936 GWh. Så langt i år har Norges nettoeksport vært 7,7 TWh, en økning på 3,6 TWh sammenliknet med samme periode i fjor.

Sesongvariasjon

Forbruket i alminnelig forsyning påvirkes sterkt av sesongvariasjon gjennom året. Den viktigste kilden til sesongvariasjon er temperatur, men også sesongvariasjoner i produksjon og konsum kan bidra. Gjennom statistiske metoder kan vi renske forbruksdataene for all systematisk sesongvariasjon. Dette gjøres blant annet ved å ”glatte” serien ved ulike glidende gjennomsnitt.

De sesongjusterte tallene som framkommer sier noe om en økning (nedgang) i de ujusterte forbruksdataene bare skyldes sesongvariasjon, eller om vi har en underliggende økning (nedgang) i strømforbruket.

For mer informasjon om sesongjustering av strømforbruket innenfor alminnelig forsyning, se: Notat 2008/46 Sesongjustering av strømforbruket for alminnelig forsyning i månedlig elektrisitetsstatistikk. Metode og resultater .

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: