7559_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7559
Svært høy strømproduksjon
statistikk
2008-06-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svært høy strømproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft i april var 11 284 GWh. Dette er en økning på 10,5 prosent sammenliknet med samme måned i fjor og det nest høyeste nivået som er registrert for april. Bruttoforbruket av elektrisitet var 10 860 GWh, det høyeste nivået for april noen gang.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i april. 1993-2008. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

De siste tolv månedene har det blitt produsert hele 141,9 TWh. Dette er en økning på 20,7 prosent sammenliknet med foregående tolvmånedersperiode og bare 0,9 TWh lavere enn rekordproduksjonen for året 2000. Den høye produksjonen må ses i lys av stor snøsmelting og svært høye tilsig våren 2007, god magasinfylling samt forventninger om stor snøsmelting og høye tilsig våren 2008. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå over medianverdien i april og var 36,0 prosent ved utgangen av uke 17. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 34,6 prosent.

Rekordhøyt forbruk av strøm i alminnelig forsyning

Forbruket av strøm innenfor alminnelig forsyning i april var 7 119 GWh. Dette er 11,1 prosent høyere enn samme måned i fjor og det høyeste nivået som er registrert for april. Den kraftige økningen kan ha sammenheng med sterk økonomisk vekst og noe lavere temperaturer i år enn i fjor. Månedstemperaturen for Norge som helhet i april 2008 lå 1,2 °C over normalen, mens den var 2,0 °C høyere enn normalen i april i fjor. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Forbruket av strøm innenfor alminnelig forsyning de siste tolv månedene var 82,5 TWh, noe som er en økning på 7,3 prosent sammenliknet med den foregående tolvmånedersperioden. Økningen kan sees i sammenheng både med sterk økonomisk vekst og stor befolkningstilvekst. Når det gjelder effekten av temperaturforskjeller, var perioden januar-april i år svært mild, noe som trekker i retning av redusert forbruk i siste tolvmånedersperiode. Høsten 2007 var derimot noe kaldere enn høsten 2006(kilde: Meteorologisk institutt).

Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri i april var 2 816 GWh. Dette er 0,2 prosent høyere enn nivået fra samme måned i fjor og det nest høyeste nivået som er registrert.

Nettoeksport av kraft

Norge importerte i april 407 GWh, mens vi eksporterte 831 GWh. Dette ga en nettoeksport på 424 GWh. Så langt i år har Norges nettoeksport vært om lag 3 TWh. De siste tolv månedene har netteksporten vært 13 TWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: