7579_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7579
Høy kraftproduksjon i juni
statistikk
2007-08-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy kraftproduksjon i juni

Produksjonen av elektrisk kraft i juni var 9 745 GWh. Det er det tredje høyeste nivået som noen gang er registrert for denne måneden. I samme måned hadde Norge en nettoeksport på 1 344 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjonen av elektrisk kraft i juni var hele 14,2 prosent høyere enn samme måned i fjor. Det er også 9,8 prosent mer enn gjennomsnittet for perioden 2000-2006. Den høye produksjonen kan sees i sammenheng med høye tilsig av vann og god magasinfylling.

Liten nedgang i første halvår

I første halvdel av 2007 har det blitt produsert i alt 66 978 GWh elektrisk kraft, noe som er en nedgang på 1,1 prosent sammenliknet med i fjor. Mens Norge har hatt høy produksjon av kraft de siste tre månedene, var den lavere i alle månedene av første kvartal i år, sammenliknet med samme periode i 2006.

Av elektrisitetsproduksjonen hittil i år, utgjør vannkraft 98,5 prosent, mens varmekraft og vindkraft utgjør henholdsvis 0,9 prosent og 0,6 prosent. Vindkraftproduksjonen i årets første seks måneder var 434 GWh, en økning på 48,9 prosent sammenliknet med samme periode i 2006. Selv om vindkraftproduksjonen har steget mye siden 2001, er fortsatt nesten hele det norske kraftsystemet basert på vannkraft.

Snøsmelting fyller magasinene

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 54,4 prosent. Gjennom juni økte fyllingsgraden med 19,0 prosentpoeng til 73,4 prosent ved utgangen av uke 26. Normal fylling på samme tidspunkt gjennom de siste femten årene er 67,5 prosent. De høye tilsigene gjennom juni kan sees i sammenheng med stor snøsmelting.

Stort strømforbruk

Bruttoforbruket (total kraftproduksjon fratrukket nettoeksport) i juni var 8 401 GWh, det tredje høyeste nivået som er registrert for denne måneden noensinne. Mens forbruket innenfor kraftintensiv industri var om lag uendret sammenliknet med samme måned i 2006, var annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) 4,0 prosent høyere.

Annet forbruk i juni var 5 852 GWh. Det er det nest høyeste nivået som er registrert for denne måneden noen gang. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive utgjør det aller meste av dette forbruket. Det høye strømforbruket kan sees i sammenheng med lave strømpriser og høy økonomisk aktivitet.

Høy eksport av kraft

Norge importerte i juni 103 GWh, mens vi eksporterte 1 447 GWh. Sist Norge hadde nettoimport av kraft i juni var i 2004.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: