7583_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7583
Høy produksjon av kraft
statistikk
2007-06-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy produksjon av kraft

Produksjonen av elektrisk kraft i april var 10 186 GWh. Dette er 6,3 prosent høyere enn i samme måned i fjor og 7,2 prosent mer enn gjennomsnittet for 2000-2006. Nettoeksporten av kraft i april var 3 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i april. 1979-2007. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Den høye produksjonen av kraft kan ses i sammenheng med store snømengder i fjellet og høye tilsig til magasinene. Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge i april 165 prosent av normalen. Fyllingsgraden i vannmagasinene var litt under normalen i begynnelsen av måneden, mens den lå 3,9 prosentpoeng over i slutten av april.

Lavt forbruk av strøm

Bruttoforbruket (total produksjon fratrukket nettoeksport) i april var 10 183 GWh, en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Forbruket i kraftintensiv industri utgjorde om lag en fjerdedel av bruttoforbruket og var i april 2 635 GWh. Dette er 1,6 prosent lavere enn gjennomsnittet for april i perioden 2000-2006.

Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) i april var 7 548 GWh, noe som er en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Nedgangen i strømforbruket kan ses i sammenheng med den høye temperaturen gjennom måneden. Månedstemperaturen for Norge i april var 2,0 °C høyere enn normalen, mens den var 1,1 °C høyere enn normalen i fjor.

Stor nedgang i kraftprisen på Nord Pool

Siden august i fjor, da den gjennomsnittlige systemprisen var 53,1 øre/KWh, har kraftprisen falt hver måned bortsett fra en liten i økning i februar. Nedgangen fortsatte også i april og mai, og den gjennomsnittlige systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool var da henholdsvis 18,2 øre/KWh og 17,4 øre/KWh. Systemprisen danner en referansepris fordi endringer i den til slutt vil slå ut i kontraktene til sluttbrukerne (husholdninger, tjenesteytende sektor etc.).

Fra nettoimport til nettoeksport

Norge importerte i april 790 GWh, mens vi eksporterte 793 GWh. Sammenlignet med april i fjor har det vært et skifte fra nettoimport til nettoeksport.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: